Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
DKH710 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin kadınların her türlü toplumsal olanaklardan ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkileyen toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve sağlık ilişkisini ulusal ve uluslararası boyutta analiz ve sentez edebilmeleri, sağlık hizmetlerinin sunulmasına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bhasin Kamla, Ataerkil Sistem, Kadav 2003 2. Bhasin Kamla, Toplumsal Cinsiyet, Kadav 2003 3. Butler Judith , Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma, Agora 2007 4. Chen-Yu C, Kuo-Gon W(2006) Are routine interventions necesary in normal birth? Taiwanese J Obstet Gynecol 45(4):302–306. 5. Dahlen HG, Homer CSE, Leap N, Tracy SK(2010) From social to surgical: Historical perspectives on perineal care during labour and birth. Women and Birth, doi: 10.1016/j.wombi.2010.09.002. 6. Berktay Fatmagül, Tarihin Cinsiyeti, Metis, 2006 7. Keating A, Fleming VM (2009) Midwives’ experiences of facilitating normal birth in an obstetric-led unit: a feminist perspective. Midwifery 25:518-527. 8. Kirkley DL(2000) Is motherhood good for women? A feminist exploration. JOGGN, 29 (5):459-464 9. Lindsey, LL (2005) Gender Roles: A Sociological Perspective, 4th Ed. New Jersey: Pearson Educaton Inc. P:45-46 10. -Pekin+ 5: Bir1leşmiş Milletlerde Kadının İnsan Hakları ve Türkiye’nin Taahhütleri. Kadının İnsan Hakları Projesi- New Way.1.basım. İstanbul 2001. 11. Riessman C K (2003)Woman and Medicalization: A New Perspective. Cahpter in The Politics of Women’s Bodies: Sexuality, Appearence, and Behavior, 2nd Ed, Eds. By Rose Weitz. New york:Oxford University Press. P46-63.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal Cinsiyet/Cinsiyet rolleri ve Toplumsal cinsiyetin kadının yaşam boyu sağlığına olan etkisi, sağlığının medikalizasyonu ve bedenin yeniden yapılandırılmasında ulusal ve uluslararası politikaları ve Sağlık alanında yapılan bilimsel araştırmalarda toplumsal cinsiyet duyarlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
49 Performans 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 2 19 38

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık nedir? Toplumsal Cinsiyet/Cinsiyet rolleri nedir? Sağlık ilişkisi var mıdır?
2 Toplumsal cinsiyet/kadın sağlığı ve kadın sağlığının medikalizasyonu
3 Toplumsal cinsiyet ve yaşam boyu kadının üreme sağlığı
4 Toplumsal cinsiyet ve cinsel sağlık
5 Toplumsal cinsiyet ve ruh sağlığı
6 Toplumsal cinsiyet ve işyeri sağlığı
7 Toplumsal cinsiyet ve bedenin yeniden yapılandırılması
8 Toplumsal cinsiyet ve Kadına yönelik şiddet
9 Toplumsal cinsiyet ve iş yerinde cinsel taciz
10 Bilimsel araştırmalarda toplumsal cinsiyet ve sağlık
11 Toplumsal cinsiyet ve sağlık politikaları
12 Toplumsal cinsiyet ve sağlık davranışları
13 Medyada kadın cinsiyet rollerinin yeniden üretimi ve sağlık İlişkisi
14 Dersin Değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234142 Söylemlerde sınıf, güç ve yaşla ilgisini kurarak seksüalite ve cinsiyet arasındaki farkları anlamak ve ayırt edebilmesi
2 1234143 Tarih boyunca kültürlerde, yazılı ve yazılı olmayan söylemlerde sınıf, güç ve yaşla ilgisini kurarak seksüalite ve cinsiyetin nasıl şekillendiğini ve yeniden üretildiğini anlayabilmesi
3 1234144 Sınıf, iktidar ve yaşla ilgisini kurarak seksüalite ve cinsiyet ile sağlık arasındaki ilişkiyi analiz edici ve yorumlayıcı sözel ve yazılı beceriler geliştirebilmesi
4 1234145 Tarih, toplum, bilim, kültür ve sağlığa, kadının insan hakları bakış açısıyla bakabilmesi
5 1234146 Analitik düşünce ve nedensel yaklaşımla kadınlık, erkeklik, ve cinsel kimlik sosyal kategorilerini, sağlığın yeniden yapılandırılması bağlamında birlikte sentezleyebilmesi
6 1234147 Kadınlık, erkeklik, ve cinsel kimlik sosyal kategorilerini, sağlığın yeniden yapılandırılmasıbağlamında sentezlerken hemşirelik, toplumsal cinsiyet, sınıf, iktidar ilişkisini kurabilmesi hedeflenmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69841 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilere sahip olup özgün düşünce ve/veya araştırmalar geliştirebilir.
2 69842 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, alanının ilişkili olduğu disiplinler arasında etkileşim kurar ve elde ettiği kapsamlı bilgileri analiz ederek değerlendirebilir.
3 69843 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi, disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirebilir, yeni bilgilerin ve düşüncelerin sistematik bir yaklaşımla eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
4 69850 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce/yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir düşünceyi/yöntemi farklı bir alana uygulayabilir ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini yetkin bir şekilde kullanarak çözümleyebilir.
5 69844 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanına özgü bilimsel bilgi üretme ve yayınlama sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalara/yöntemlere/düşüncelere liderlik yapabilir.
6 69847 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanıyla ilgili kazandığı bilgi, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini kullanarak yenilikler geliştirebilir.
7 69848 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi kadının üreme/cinsel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
8 69851 Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşiresi alanı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
9 69845 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanındaki sorunlara yönelik özgün ve disiplinlerarası yeni çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
10 69849 En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir. (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
11 69852 Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri topluma tanıtabilir ve bu konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir.
12 69846 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşiresi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.