Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES127 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin hücre ve organellerinin görevlerini bilmeleri genetik materyalin niteliği , protein sentezi, mutasyon, mendel genetiği , temel genetik kavramlar ve kalıtım tipleri hakkında genel bilgi sahibi olmaları, sık karşılaşılan genetik hastalıklar ve prenatal teknikleri hakkında fikir edinmeleri amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

yrd.oç.dr.Meltem Kökdener

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-TıbbiBiyoloji Ders Kitabı, Ayşe Başaran 2000 2- Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ders Kitabı,Fulya Peşken,2006 3- Kiziroğlu İ. Genel Biyoloji, Desen Yayınları, Ankara. Çarin M.N (ed). Tıbbi Biyoloji, Nobel 4- Sakızlı M, Atabey N. (Eds.). Hücre Moleküler Yaklaşım, İzmir Tıp Kitabevi, İzmir 2006 5- Alberts B, Bray A, Lewis J. Molecular Biology of Cell, Garland Publishing, Inc., New York 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyolojiye giriş;Canlılığın başlangıcı;Hücrenin fiziksel yapısı;Hücrenin kimyasal yapısı;Hücrenin genel özellikleri ve organeller;Hücre bölünmesi;Genetik materyalin niteliği , Protein sentezi, Mutasyon, Mendel genetiği , Temel genetik kavramlar, Kalıtım tipleri Sık karşılaşılan genetik hastalıklar ve Prenatal teknikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 1 5 5
48 Sözlü Sınav 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojinin tanımı ve canlılığın başlangıcının kavranması 1- hafta- Copy.pptx
2 Hücrenin Genel Özellikleri , Hücre Zarının Kimyasal Yapısı,Özellikleri ve Görevleri 2- hafta- Copy - Copy.pptx
3 Sitoplazma ve Sitoplazmada Bulunan Organaller I 3- hafta- - Copy.pptx
4 Genetik Materyalin Yapısı 4- hafta- - - - Copy.pptx
5 Mendel Yasaları ve Tek Genli Kalıtım 5- hafta- - - Copy.pptx
6 Genetik Etkenleri İnceleme Yöntemleri 6- hafta -- Copy.pptx
7 Kalıtsal Nitelikler ve Kalıtım Kalıpları 7- hafta- Copy.pptx
8 Ara sınav
9 Populasyon Genetiği 9- hafta -- Copy - Kopya.pptx
10 Multi faktoriyel Kalıtım 10 hafta- Copy - Copy.pptx
11 Sitogenetik I (Kromozomlardaki Sayısal Düzensizlikler) 11- hafta-Copy.pptx
12 Sitogenetik II ((Kromozomlardaki Yapısal Düzensizlikler) 12- hafta- Copy.pptx
13 Kromozomal Analiz endikasyonları 13- hafta- Copy - Kopya.pptx
14 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
7 1275657 Canlıların meydana gelişi ve kimyasal evrimi , evrim hipotezlerini ve evrim ilkelerini söyler
8 1275658 Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları ifade eder
9 1275659 Genetik Materyalin Yapısını Ve Mendel Genetiğini Kavrar
10 1275660 Tek Gen Kalıtımı Özelliklerini Kavrayacak ve multifaktoriyel kalıtım arasındaki farkı yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3
8 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek