Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 3 6 20

Dersin Amacı

Öğrencilere 0-18 yaş grubuna yönelik normal büyüme ve gelişme, sağlığı koruma ve sağlıktan sapma durumlarına ilişkin gerekli bilgi, beceri ve tutumu sergileyen hemşireler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye Esra TURAL BÜYÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Potts N.L. Mandleco B.L. (2002), Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families, Wong DL.( 2003).Familya Influences on Child Health Promotion. In: Nursing Care of İnfants and Children. Ed: 7. Behrman R E. Kliegman R M Jenson H B. ( 2008).Nelson Pediatri Kitabı. Ed: Akçay T. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri Browne N., Flagian L., Mccomiskey C., Pieper P. (2015). Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı. Çev Ed: Bahire Bolışık, Figen Yardımcı, Nurdan Akçay Didişen. Nobel Yayıncılık Çavuşoğlu H. (2011) Çocuk Sağlığı Hemşireliği.Cilt 1,2, Sistem Ofset, Törüner E., Büyükgönenç L.((2011) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. Görak G.Dağoğlu T (2007)Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri Kitabı. ed: Dağoğlu T., Görak G.İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri. Kayaalp L. Freud ve Psikoanaliz.( 2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Yayınları:3 Ed: Çuhadaroğlu Ç ve ark. İstanbul: HYB basım yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çocuk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri Hastanede yatan çocuk Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk Pediatride ilaç uygulamaları ve özel uygulamalar Sıvı / elektrolit- asit / baz denge ve dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı Fiziksel defekti olan yenidoğan ve hemşirelik bakımı Büyüme ve gelişme Normal ve riskli yenidoğan ve hemşirelik bakımı Ara sınav haftası Hematoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Onkoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Nörolojik sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Endokrin sistem sorunu olan çocuk ve ebelik bakımı Solunum sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Üriner sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı Genetik ve metabolizma sorunu olan çocuk Çocuklarda sık görülen kazalar ve zehirlenmeler Çocuklarda beslenme ve beslenme sorunları Çocuklarda ağrı yönetimi Enfeksiyon hastalığı olan çocuk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 6 72
6 Uygulama/Pratik 18 8 144
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 10 140
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk sağlığı sorunları ve çözüm önerileri Hastanede yatan çocuk Kronik ve yaşamı tehdit edici hastalığı olan çocuk
2 Büyüme ve gelişme Çocuk Sağlığının Değerlendirilmesi Sıvı / elektrolit- asit / baz denge ve dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı pediatriye özel uygulamalar
3 Pediatride ilaç uygulamaları ve özel uygulamalar Normal ve riskli yenidoğan ve hemşirelik bakımı Çocuklarda sık görülen kazalar ve zehirlenmeler
4 Çocuklarda beslenme ve beslenme sorunları Fiziksel defekti olan yenidoğan ve hemşirelik bakımı-1 8 saat
5 Fiziksel defekti olan yenidoğan ve hemşirelik bakımı-2 16 saat
6 Solunum sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
7 Nörolojik sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
8 Genitoüriner sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
9 Ara sınav
10 Endokrin sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
11 Hematoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
12 Onkoloji sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
13 Gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat
14 Enfeksiyon sistemi sorunu olan çocuk ve hemşirelik bakımı 16 saat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278183 Dünya’da ve Ülkemizde çocuk sağlığına ilişkin politikaları ve sorunları tanıyacak ve bu konularla ilgili hemşirenin rolünü kavrayacaktır
2 1278184 Kronik hastalığı olan, fiziksel defekti olan ve ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine gerekli ve uygun hemşirelik bakımını verebilecektir
3 1278185 Çocuğun büyüme ve gelişme ile ilgili teorileri kavramasını ve bu süreci olumlu/ olumsuz etkileyen faktörleri tanıyacak ve değerlendirecektir
4 1278186 Çocuk ve aile bütünlüğünü kavrayabilecek ve bu bütüncül yaklaşımı kullanarak uygun iletişimi ve girişimleri sağlayacaktır
5 1278187 Hemşirelik temel ilke ve uygulamalarını ve ilaç uygulamalarını değişik yaş gruplarındaki çocuklara uygulama yeteneğini kazandırılacaktır
6 1278188 Yenidoğan ve Çocukluk dönemlerinde sistemlere özgü ( solunum, gastroloji, endokrin, genitoüriner, cerrahi, nöroloji, hematoloji, onkoloji, kardiyoloji, kas- iskelet, genetik) sık karşılaşılan sağlık sorunlarını tanılayabilecek ve hemşirenin bakımdaki rolünü kavrayabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 2
2 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2
4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
5 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek