Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM304 Araştırma 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı hemşirenin duyarlı olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sümbüloğlu, Kadir, ve Sümbüloğlu, Vildan, (2005), Biyoistatistik, HatipoğluYayınları, Ankara. Özdamar, Kazım, (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir. Karasar, Niyazi, (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi,Nobel Yayın Dağıtım. Erkuş, Adnan, (2005), Bilimsel Araştırma Sarmalı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, bilimsel araştırma süreci ele alınacaktır. Bu bağlamda, araştırma konusunun seçimi, eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, örnekleme, veri elde etme yöntemleri, veri analizi ve araştırma raporunun yazılması konularına değinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı,işlevleri,türleri
2 Araştırma tanımı ,türleri.temel nitelikleri Araştırma dersi 2. hafta.pptx
3 Araştırma tanımı ,türleri.temel nitelikleri Araştırma dersi 3. hafta.pptx
4 Araştırmanın aşamaları Araştırma dersi 4. hafta.pptx
5 Araştırmanın aşamaları-devam Araştırma dersi 5. hafta.pptx
6 Veri toplama yöntemleri Araştırma dersi 6. hafta.pptx
7 Evren-örneklem Araştırma dersi 7. hafta.pptx
8 Bulgular ve yorum Araştırma dersi 8.hafta.pptx
9 Ara sınav
10 Araştırmalarda rapor yazımı
11 Hemşirelikte araştırmalarında etik
12 Hemşirelik araştırmalarında karşılaşılan güçlükler
13 Araştırma örneklerinin incelenmesi-1
14 Araştırma örneklerinin incelenmesi-2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232252 Sağlık bilimlerinde araştırma teknikleri tanıtılacak
2 1232253 Makale yazma ve yayınlatma yolları öğretilecek
3 1232254 Makale okuma ve değerlendirme becerisi kazandırılacak
4 1232255 Bilim ve bilimler arası benzerlik ve farklılıkları tanıyacak
5 1232256 Türkçe ve İngilizce makale taraması öğretilecek
6 1232282 Araştırma tekniklerini kullanma ve veri toplama yöntemleri öğretilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek