Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM306 Biyoistatistik 927001 3 6 2

Dersin Amacı

İstatistik ve Biyoistatistik ile ilgi temel kavramları öğretmek, istatistiksel verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesini öğretmek, Biyoistatisik ile ilgili güncel olaylar hakkında bilgi verip çözümleme yapabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ünver, Ö. (1981). Uygulamalı İstatistik. Ankara: Ertem Büro. 2. Spiegel, M.R. (1995). Statistics. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. 3. Hugill, M. (1990). Advanced Statistics, London: Collins Educational. 4. Lapin, L.L.(1990). Statistics for Modern Business Decisions. 5th Ed., New York: HJB. 5. Chase, W. and Bown, F. (1996). General Statistics. 2nd Ed. New York: Wiley. 6. Johnson, R. (1992). Elementary Statistics. 6th Ed. Boston: PWS-Kent. 7. Clarke, G. M. and Cooke, D. (1992). A Basic Course in Statistics. 3rd Ed. London: Edward Arnold. 8. Bülbül, S. E. (2001). Çözümsel İstatistik. İstanbul: Alfa Yayınevi. 9. Köksal, B. A. (1985). İstatistik Analiz Metodları. 3. Baskı. İstanbul: Çağlayan Basımevi. 10. Avralıoğlu, Z. (1974). İstatistik. 2. Baskı. Ankara: AİTA yayını.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistikte kullanılan temel kavramlar; Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar; Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar; Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması; Gruplanmış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması; Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; Gruplanmış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması; Olasılık ve Temel kavramlar; Kesikli tesadüfi değişkenler ve momentleri; Sürekli tesadüfî değişkenler ve momentleri; Önemli kesikli olasılık dağılımları ve uygulamaları; Önemli sürekli olasılık dağılımları ve uygulamaları; Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistikte kullanılan temel kavramlar HEM1HF.pdf
2 Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar HEM2HF.pdf
3 Betimsel ve tek değişkenli verilerin sunulması: Tablolar HEM3HF.pdf
4 Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması HEM4HF.pdf
5 Gruplanmış frekans dağılımlarında betimsel istatistiklerin hesaplanması HEM5HF.pdf
6 Basit seri ve gruplanmamış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması Simple series and grouped frequency distribution, calculation of measures of variability HEM6HF.pdf
7 Gruplanmış frekans dağılımlarında değişkenlik ölçülerinin hesaplanması HEM7HF.pdf
8 Olasılık ve Temel kavramlar HEM8HF.pdf
9 Ara Sınav HEM9HF.pdf
10 Kesikli tesadüfi değişkenler ve momentleri HEM10HF.pdf
11 Sürekli tesadüfî değişkenler ve momentleri HEM11HF.pdf
12 Önemli kesikli olasılık dağılımları ve uygulamaları HEM12HF.pdf
13 Önemli sürekli olasılık dağılımları ve uygulamaları HEM13HF.pdf
14 Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları HEM14HF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255666 Öğrenciler Temel İstatistik ve Biyoistatistik kavramlarını öğrenirler
2 1255667 Öğrenciler merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, normal dağılım hakkında bilgi sahibi olurlar
3 1255668 Öğrenciler örnekleme, hipotez testleri, varyans analizi hakkında temel bilgi sahibi olurlar
4 1255669 Öğrenciler ilişki katsayıları, basit doğrusal regresyon, hakkında bilgi sahibi olurlar
5 1255670 Öğrenciler Biyoistatistiğin güncel hayat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3
2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
5 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek