Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM306 Biyoistatistik 927001 3 6 2

Dersin Amacı

İstatistik ve Biyoistatistik ile ilgi temel kavramları öğretmek, istatistiksel verilerin tablo ve grafiklerle gösterilmesini öğretmek, Biyoistatisik ile ilgili güncel olaylar hakkında bilgi verip çözümleme yapabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamil ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- İstatistik, Alptekin Esin,Hamza Gamgam, Müslim Ekni, Gazi Kitabevi, 2006 - Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara - Er, F., Peker, K.Ö., Biyoistatistik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, Verilerin kullanıma sunulması, Merkezi eğilim ölçüleri , Normal Dağılım, Örnekleme, Tahmin ,Hipotez testleri, Ki-kare Testleri, İlişki katsayıları, Varyans analizi, Regresyon Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Verilerin kullanıma sunulması
3 Merkezi eğilim ölçüleri
4 Merkezi değişim ölçüleri
5 Binom Dağılımı, Normal Dağılım
6 Normal Dağılım
7 Örnekleme, Tahmin
8 Ara Sınav
9 Hipotez testleri
10 Ki-kare Testleri
11 İlişki katsayıları
12 Varyans analizi
13 Regresyon Analiz
14 İstatistiksel yöntemlerin tıpta ve biyolojide uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255666 Öğrenciler Temel İstatistik ve Biyoistatistik kavramlarını öğrenirler
2 1255667 Öğrenciler merkezi eğilim ve değişim ölçüleri, normal dağılım hakkında bilgi sahibi olurlar
3 1255668 Öğrenciler örnekleme, hipotez testleri, varyans analizi hakkında temel bilgi sahibi olurlar
4 1255669 Öğrenciler ilişki katsayıları, basit doğrusal regresyon, hakkında bilgi sahibi olurlar
5 1255670 Öğrenciler Biyoistatistiğin güncel hayat uygulamaları hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3
2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1
5 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek