Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM401 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 4 7 15

Dersin Amacı

Ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi, ruhsal bozuklukların bakımı, tedavi ve rehabilitasyonu, psikiyatri hemşireliği hizmetleri yönetimi ve acil durumlar konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Serap GÜLEÇ, Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Holoday-Worret P.A. (1996) Psychiatric Mental Health Nursing Mosby-Year Book 2. Özcan, A. (2006). Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişimi. (2.Basım).Ankara: Sistem Ofset Bas. Yay. San. Tic. Ltd. Şti. 3. Öztürk O. ve Uluşahin A. (2008) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. I ve II. Ankara: Nobel Tıp Kitabevi 4. Shieves, LR.(2008). Basic Concept of Psychitric Mental Health Nursing.(7. Edition). Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins. 5. Varcarolis E.M. (1998) Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. Third Edition. W.B. Saunders Company. U.S.A 6. Videbeck S.L. (2001) Psychiatric Mental Health Nursing. Philadelphia: Lippincott Company WW, USA 7. Worley N.K. (1997) Mental Health Nursing in the Comminity. Mosby-Year Book 8. Yalom, ID.(1992). Grup psikoterapisinin Teoriği ve Pratiği.( A. Tangör ve Ö. Karaçam, Çev.). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 9. Yalom, ID.(1998). Kısa süreli Grup Terapileri: İlkeler ve Teknikler.( N.Hisli Şahin, Çev.). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:8, Ankara: Pastel Matbacılık. 10. Erdemir F., (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin temel felsefesi, rol, işlevleri, çalışma alanları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğindeki güncel gelişmeler Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde planlı bakım süreci Psikiyatri hastasının bakımında psikososyal uygulamalar Hasta ve hemşire güvenliğine yönelik önemler Psikiyatri alanında karşılaşılabilecek etik sorunlar Psikiyatrik tedavi ve bakım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 13 12 156
7 Laboratuvar 4 3 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 13 12 156
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 RUHSAL SAĞLIK VE RUHSAL HASTALIK, PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN TARİHÇESİ PSİKİYATRİK BELİRTİ VE BULGULAR VE DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ DAVRANIŞIN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ.pdf
2 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE HEMŞİRELİK SÜRECİ HASTA İLE GÖRÜŞME, GÖZLEM VE KAYIT SÜRECİ, TERAPÖTİK İLETİŞİM GÖZLEM.pdf
iletişim_ve_terapötik_iletişim.pdf
3 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ LABORATUVAR UYGULAMASI  Mindfulness çalışmaları  Şefkat çalışmaları  Kabul ve Kararlılık Temelli Psiko-eğitim  Empati geliştirme  Çatışma yönetimi  Duyguları tanıma  Hasta resimlerinin analizi  Resim aracılığıyla görüşme  Vaka belgeselleri ve analizi  Grupla görüşme  Meditasyon uygulaması  Günaydın toplantısı yönetimi  Psikiyatri kliniklerinde terapötik ortam oluşturma  Psikiyatri kliniği tanıtım videosu  Hasta-hemşire süreçleri http://hemsirelik.ssbf.omu.edu.tr/files/hemsirelik.ssbf/files/At%C3%B6lyeler%20son%20hal.mp4
4 ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLARDA HEMŞİRELİK 3. ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR- HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI-dönüştürüldü.pdf
5 BENLİĞİN SAVUNMA DÜZENEKLERİ VE DAVRANIŞIN PSİKODİNAMİK TEMELLERİ BENLİĞİN SAVUNMA DÜZENEKLERİ.ppt
6 SOMATOFORM BOZUKLUKLAR DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK VAKA BELGESELİ 6. SOMATOFORM BOZUKLUKLAR.pdf
7 PSİKİYATRİDE UYGULANAN TEDAVİLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Tedavi Yöntemleri.pdf
8 MADDE VE BAĞIMLILIKTA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 6 - Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımları.pptx
9 ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI anksiyete_bozukluklari.pdf
10 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI duygudurum (2).pdf
11 KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI.pdf
12 YEME BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 9. YEME BOZUKLUKLARI-O.pdf
13 ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 8. ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLAR.pdf
14 PSİKİYATRİ DIŞI ORTAMLARDA PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK UYGULAMALARI (KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİ) KLP.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465181 Toplum ruh sağlığı hizmetlerini bilir, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri planlayabilir.
2 1465182 Psikiyatrik hastalık dışındaki sağlık sorunlarında ortaya çıkabilecek ruhsal sorunları bilir ve psikososyal bakım verebilir.
3 1465183 Ruhsal bozukluğu olan bireye ve aileye yönelik psikososyal bakım becerilerini kullanabilir.
4 1465184 Ruh sağlığı konusunda birey ve topluma eğitim yapar.
5 1465185 Çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemi sorunlarını tanımlar ve çözüm üretir.
6 1468116 Terapötik iletişim tekniklerini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5
2 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5
3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5
4 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5
5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5
6 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek