Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM418 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

intörn hemşirelik uygulamasının amacı, öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini, mesleksel değerler ve ilkeler ışığında ilgili klinik ve sahada uygulanarak pekiştirmelerini sağlamak, karar verme becerilerini geliştirmek ve mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygulama alanlarında var olan ve alana ilişkin her türlü yazılı ve görsel kaynaklar ile toplantılar, Kütüphanede bulunan cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası yayınlar dersin kaynaklarını oluşturur.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları, hasta güvenliği, hemşirelik uygulamalarında malpraktis, mobbing ve başa çıkma yolları, cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulama alanlarında karşılaşılan zorluklar ve bunların ders konuları kapsamında tartışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 10 130
6 Uygulama/Pratik 13 24 312
10 Tartışma 13 10 130
11 Soru-Yanıt 4 10 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cerrahi hemşireliğinde temel kavramlar- Cerrahi hemşireliğinin tarihçesi- Hemeostazis
2 Cerrahi hastasının kliniğe kabulü, Preoperatif ve Postoperatif bakım, Asepsi, Cerrahi enfeksiyonlar, Sterilizasyon
3 Ameliyathane hemşireliği, Yara bakımı
4 Sıvı elektrolit dengesi- dengesizliği
5 Şok ve hemşirelik bakımı
6 Solunum sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
7 Sindirim sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı (1. VİZE)
8 Sinir sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
9 Kalp- damar sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
10 Endokrin sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
11 K.B.B. sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
12 Gözün cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13 Boşaltım sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
14 Kas- iskelet sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255778 bakım verdiği birey/ aile/toplum ile çalışırken temel hemşirelik bilgi ve becerilerini kullanabilme
2 1255779 Birey, aile ve toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik uygulamaları planlayabilme ve uygulayabilme
3 1255780 Diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği yapabilme
4 1255781 mesleki gelişim ve politikaları takip edebilme
5 1255782 Mesleki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunabilecek araştırma konularını saptayabilme, bilimsel temele dayandırabilme, klinik becerileri geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek