Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM424 Hemşirelikte Yönetim İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

Bu derste; • Öğrenciye hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu ile ilgili temel kavramları, kuram ve ilkeleri inceleyerek bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazanılmasını ve bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, • Mezun olduktan sonra çalışacakları birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kamu/özel sektöre bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında hemşirelik hizmetlerini mesleki etik değerler paralelinde hemşirenin yönetici rolünü benimseyip yönetebilecek, eleştirel düşünebilen, sağlık ekibinin diğer üyeleriyle iletişim ve işbirliğine önem veren, hemşirelik hizmetleri yönetiminde var olan/olası sorunları bilimsel sorun çözme yaklaşımı ile etkili karar verme ile çözebilecek, kaliteli bir hemşirelik bakımının sunulmasında kanıta dayalı uygulamalar ile olumlu değişimler yapabilecek, hemşirelerin hak ve hukuki sorumluluklarının bilincinde hareket eden çağdaş liderlik yaklaşımları sergileyebilen hemşireler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğ.Üye Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok-None

Önerilen Diğer Hususlar

Yok-None

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. *Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği. İstanbul, Beta Yayıncılık *Uyer, G. ve Kocaman, G. (2016). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı. İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları. *Ekici, D. (2016). Sağlık Hizmetinde Yönetsel Sorunların Analizi, Sim Matbaacılık, Ankara. *Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaacılık, Ankara. *Ekici, D. (2017). Sağlık Bakım Hizmetinin Yönetimi, 2. Baskı, Sim Matbaacılık, Ankara. *Bahçecik, A.N., Öztürk, H. (Eds). (2017). Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri, Nobel Tıp Kitabevi. *Roussel, L.A., Thomas,P.,Harris,J. (2018). Management and Leadership for Nurse Administrators. 7th Edition, Jones and Barlett Learning, Berlington. *Marquis,B.L., and Huston, C.J. (2017). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application,Wolters Kluwer. *Sullivan,E. (2017). Effective Leadership and Management in Nursing, 9th Edition, Pearson Pub. *Murray,E. (2017). Nursing Leadership and Management for Patient Safety and Quality Care. F.A. Davis Company. *Yoder-Wise,P.S. (2015). Leading and Managing in Nursing. 6th Edition, Mosby Imprint. *Finkelman, A. (2015). Leadership and Management for Nurses: Core Competencies for Quality Care, 3rd Edition, Pearson Pub. *Weiss,S., Tappen, R.M. (2015). Essentials of Nursing Leadership and Management. 7th Edition, F. A. Davis Company *Kelly,P., Tazbir,J. (2014). Essentials of Nursing Leadership ve Management., 3rd Edition, Cengage Learning,Canada. *Huber,D. (2013). Leadership and Nursing Care Management. 5th Edition, Saunders Imprint *Rigolosi, E.L.M. (2012). Management and Leadership in Nursing and Health Care: An Experiential Approach, Third Edition, Springer Publishing Company. *Tomey, A.M. (2008). Guide to Nursing Management and Leadership. 8th Edition. Elsevier - Health Sciences Division. *Swansburg R.C., Swansburg R.J. (2006). Management and Leadership for Nurse Administrators, Fourth Edition, Jones and Bartlett Publishers,USA. *Roussel L, Swansburg RJ, Swansburg RC (2005) Management and leadership for nurse administrators, Jones ve Bartlett Publishers *Tomey A M (2004) Nursing Management and Leadership, Elsevier Health Sciences, 7th Edition. *Rowland HS, Rowland BL (1997). Nursing Administration Handbook, 4. Edition, An Apsen Publication.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok-None

Dersin İçeriği

Bu ders; yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram ve kuramlar doğrultusunda hemşirelere liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 24 312
10 Tartışma 13 2 26
11 Soru-Yanıt 13 2 26
18 Örnek Vaka İncelemesi 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 6 78
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı Uygulama alanının tanıtımı
2 Yönetim ve ilgili Kavramlar Yönetim Süreci 1. HAFTA UYGULAMA
3 Organizasyon ilkeleri Organizasyon teorileri 2. HAFTA UYGULAMA
4 Genel Sağlık Sistemi Sağlık politikaları ve hemşireliği ilgilendiren sağlık mevzuatı 3. HAFTA UYGULAMA
5 Kalite Yönetimi 4. HAFTA UYGULAMA
6 İletişim Çatışma Yönetimi 5. HAFTA UYGULAMA
7 Ekip Çalışması 6. HAFTA UYGULAMA
8 Problem Çözme ve Karar Verme Değişimin Yönetimi 7. HAFTA UYGULAMA
9 Hemşire Görevlendirme Sistemleri Bakım Ünitesinin Yönetimi MIDTERM
10 İnsan Kaynakları Yönetimi 8. HAFTA UYGULAMA
11 Motivasyon 9. HAFTA UYGULAMA
12 Güç, Otorite, Etkileme Hemşirelikte Liderlik 10. HAFTA UYGULAMA
13 Performans Değerlendirme 11. HAFTA UYGULAMA
14 Kariyer Yönetimi Toplantı ve Zaman Yönetimi 12. HAFTA UYGULAMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283048 Hastane ve hemşirelik hizmetleri organizasyon yapılarını, organizasyon ilkeleri doğrultusunda yorumlayabilme
2 1283049 Sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde gerçekleşen kalite çalışmalarını hemşirelik uygulamalarına yansıtabilme
3 1283050 Sağlık ve hemşirelikle ilgili yasa, mevzuat ve yönetmelikleri bilip günümüz koşulları ve uygulamalarıyla uygunluğunu tartışabilme
4 1283051 Birey, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle sağlıklı ve etkili iletişim tekniklerini kullanabilme ve hizmet sunumunda ekip çalışmasına önem verme ve ekip içerisindeki çatışmaları, nedenlerini ve çözüm yollarını tartışabilme
5 1283052 Hemşirelik hizmetleri ilgili sorunların çözümünde bilimsel sorun çözme yaklaşımlarını kullanabilme
6 1283053 Değişim önderliği rolünü kavrama ve bakım uygulamalarına ilişkin sorunlara yönelik değişim planı hazırlayabilme
7 1283054 Yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik uygulamalarına yansıtarak diğer hemşirelere liderlik yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 5 4 2 3 5 2 3 5 2 2 4
2 4 5 5 4 4 3 3 4 2 3 4 4 2 5
3 3 5 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 2 5
4 3 5 3 4 3 4 5 5 2 3 5 2 3 2
5 4 3 5 4 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4
6 4 2 2 4 5 3 3 3 2 5 4 3 4 3
7 3 3 5 4 4 2 2 2 2 5 3 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek