Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM426 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulaması 927003 4 8 26

Dersin Amacı

İntörn hemşirelik uygulamasının amacı, öğrencilerin 7 yarıyıl boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini, meslekseldeğerlerveilkelerışığındailgiliklinikvesahadauygulayarakpekiştirmelerinisağlamak, kararvermebecerilerinigeliştirmekvemezuniyetöncesimeslekideneyimkazanmalarınaolanaksağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Serap GÜLEÇ, Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. yarıyıldaki tüm kuramsal uygulamalı dersleri almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN TEMELLERİ, ÇEV. ED. CELALE TANGÜL ÖZCAN, NERMİN GÜRHAN, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, ED. OLCAY ÇAM, ESRA ENGİN, İSTANBUL TIP KİTABEVİ. RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ, ED. NERMİN GÜRHAN, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVİ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliğinde hemşireliğin temel felsefesi, rol, işlevleri, çalışma alanlarını tartışabilme Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliğinde güncel gelişmeleri tartışabilme Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliğinde planlı bakım sürecini uygulayabilme Psikiyatri hastasının bakımında psikososyal uygulamaları tartışabilme Hasta ve hemşire güvenliğine yönelik önemleri tartışabilme Psikiyatri alanında karşılaşılabilecek etik sorunlar tartışabilme Psikiyatrik tedavi ve bakımı uygulayabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
51 Sözlü Sınav 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
12 Takım/Grup Çalışması 14 24 336
14 Gözlem 14 4 56
17 Alan Çalışması 14 11 154
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 14 1 14
21 Rapor Sunma 4 1 4
28 Makale Kritik Etme 2 4 8
48 Sözlü Sınav 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DERS İÇERİĞİNİN PAYLAŞILMASI, ÇALIŞMA GRUPLARININ BELİRLENMESİ
2 ÇALIŞMA GRUPLARININ KONULARININ TARTIŞILMASI, BELİRLENMESİ SUNUM TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ KLİNİK UYGULAMA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
3 GRUP 1 VE GRUP 2'NİN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4 GRUP 3 VE GRUP 4'ÜN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
5 GRUP 5 VE GRUP 6'NIN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
6 GRUP 7 VE GRUP 8'İN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
7 ARA SINAV
8 GRUP 9 VE GRUP 10'UN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
9 GRUP 11 VE GRUP 12'NİN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
10 GRUP 13 VE GRUP 14'ÜN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
11 GRUP 15 VE GRUP 16'NIN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 GRUP 17 VE GRUP 18'İN ÇALIŞMA KONULARININ SUNULMASI VE TARTIŞILMASI KLİNİK UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
13 ÇALIŞMA GRUPLARININ SUNUMLARINA VE KLİNİK UYGULAMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI
14 FİNAL SINAV
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233064 Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik uygulamaları yapabilme
2 1233065 Hemşirelik hizmetlerinde klinik karar verme, eleştirel düşünme ve problem çözme ve iletişim becerilerini kullanabilme
3 1233066 Diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme
4 1233067 Mesleği ile ilgili gelişme ve politikaların takip edebilme
5 1233068 Mesleki bilgi ve uygulamalara katkı verebilecek hemşirelik araştırma konularını tartışabilme ve hemşirelik bakımını bilimsel bilgiye dayandırabilme, klinik becerileri geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 5
2 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5
3 3 2 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3
4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 5
5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek