Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT, Dr. Öğr. Üyesi Remzi ATEŞYÜREK, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman OKUYAN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARA, Dr. Öğr. Görevlisi Hatice ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN, Öğr. Gör. Hayrunnisa NEFES

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuranı Kerim Abdurrahman Çetin, Kuran Okuma Esasları, Bursa 2007. İsmail Karaçam, Kuranı Kerimin Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İstanbul 1976. Remzi Ateşyürek, Kuran Tilavetinde Tecvid ve Temsil, Samsun 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Namaz Duaları, Nas, Felak, İhlas, Tebbet, Nasr, Kafirun, Kevser, Maun, Kureyş, Fil, Hümeze, Asr, Tekasür, Karia, Adiyat, Zilzal, Beyyine, Kadr, 'Alak, Tin, İnşirah ve Duha surelerinin ezberlenmesi. 1-4. cüzlerin yüzüne okunması ve tecvit konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ezber: Subhaneke - Tahiyyat duası Yüzüne Okuma (1-4. cüzler) ve Tecvit 1. HAFTA PDF
1.HAFTA PDF YÜZÜNE
2 Ezber: Allahumme salli - barik- rabbena duaları Yüzüne Okuma ve Tecvit 2. HAFTA PDF
3 Ezber: Kunut duaları - Amentu duası Yüzüne Okuma ve Tecvit 3. HAFTA PDF
4 Ezber: Nas, Felak, İhlas sureleri. Yüzüne Okuma ve Tecvit 4. HAFTA PDF
5 Ezber: Tebbet, Nasr, Kafirun, Kevser sureleri Yüzüne Okuma ve Tecvit 5. HAFTA PDF
6 Ezber: Maun, Kureyş, Fil sureleri Yüzüne Okuma ve Tecvit 6. HAFTA PDF
7 Ezber: Hümeze, Asr, Tekasür sureleri Yüzüne Okuma ve Tecvit 7. HAFTA PDF
8 Ezber: Karia, Adiyat sureleri Yüzüne Okuma ve Tecvit 8. HAFTA PDF
9 Ezber: Zilzal suresi Yüzüne Okuma ve Tecvit 9. HAFTA PDF
10 Ara Sınav 10. HAFTA PDF
11 Ezber: Beyyine suresi Yüzüne Okuma ve tecvit 11. HAFTA PDF
12 Ezber: Kadir, Alak sureleri Yüzüne Okuma ve Tecvit 12. HAFTA PDF
13 Ezber: Tin, İnşirah sureleri Yüzüne Okuma veTecvid 13. HAFTA PDF
14 Ezber: Duha suresi Yüzüne Okuma ve Tecvid 14. HAFTA PDF

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261602 Tecvid kurallarını anlatabilir.
2 1261603 Kur’ân’ın bazı bölümlerini ezbere okur.
3 1261604 Kur’an’ı talim ve tecvid kurallarına göre okur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5
2 5 4 4 4 3 3 4 3 2 5 4 3 4
3 5 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek