Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH103 İslam İnanç Esasları 927001 1 1 3

Dersin Amacı

İmanın mahiyeti, imanla ilgili kavramlar ve İslam’ın inanç esaslarını Kur’ân’ın ana mesajı ışığında ortaya koymak ve temel inanç ilkeleri arasındaki bütünlüğü kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. İsa DOĞAN, Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ, Doç. Dr. Faruk SANCAR, Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atay, Hüseyin, İslâm’ın İnanç Esasları, A.Ü.İ.F. Yayınları, Ankara 2002. Atay, Hüseyin, Kur’an’da İman Esasları ve Kader Sorunu, Atay ve Atay, Ankara 2009. Bulut, Mehmet, Delilleriyle İslâm Akâidi ve İslâm İnanç Esasları, Erkam Yayınları, İstanbul 2010. Esen, Muammer, İman, İmanla İlişkili Kavramlar ve Temel İnanç Esasları, İlahiyat, Ankara 2006. Karadaş, Cağfer, “İman Konuları”, İslam’a Giriş: Temel Esaslar, D.İ.B. Yayınları, An, Ankara kara 2008, (ss. 137-213). Kılavuz, Ahmet Saim, “Akaid”, İlmihal: İman ve İbadetler, T.D.V. Yayınları, c. I, Ankara 2006, (ss. 68-140). Kutub, Muhammed, İslâm İnancı, Bilimevi Basımevi yayın Ltd. Şti., İstanbul 2012. Özcan, Hanefi, Epistemolojik Açıdan İman, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul 1992. Topaloğlu, Bekir, Yavuz, Yusuf Şevki ve Çelebi İlyas, İslâm’da İnanç Esasları, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, nasslar ışığında İslâm'ın inanç yapısını ve Ulûhiyyet, Nübüvvet ve Meâd gibi ana esaslarını kavratmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 I.İman ve Mahiyeti: 1.İman Kavramı ve İman Ayrımları: İcmâlî ve Tafsîlî; Taklidî ve Tahkîkî İman 2.İman-Tasdik İlişkisi
2 3.İman-Bilgi İlişkisi 4.İman-İslam İlişkisi 5.İman-Amel İlişkisi
3 6.İmanda Artma ve Eksilme
4 II.Temel İnanç İlkeleri 1.Allah’a İman: a.Allah’ın Varlığı ve Birliği b.Allah’ın Varlığının Delilleri
5 c.Allah’ın Sıfatları: Zâtî, Subûtî, Haberî ve Fiilî Sıfatlar
6 2.Meleklere İman: Melek, Cin ve Şeytan’ın Varlık ve Mahiyetleri
7 3.Kitaplara İman: Vahiy, Sayfalar (Suhuf) ve Kitaplar
8 4.Peygamberlere İman: Resûl ve Nebî Kavramları
9 Peygamberlerin Özellikleri, Görevleri ve Mucizeleri
10 5.Ahirete İman: Ahiretin Varlığının İmkan ve İspatı; Âhiretin Halleri: Ba‘s (Yenide Dirilme), Haşr (Allah’ın Huzurunda Toplanma), Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem
11 Ara Sınav
12 Kıyamet Alametleri
13 6. Kadere İman: Takdir ve Kader
14 Kader-Allah’ın Sıfatları İlişkisi; Kader ve Kaza Bağlamında İnsanın Sorumluluğu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261678 İmanın mahiyetini, anlamını ve kapsam alanını kavramak.
2 1261679 İman İslam ilişkisinin bellemek
3 1261680 İmanın salih amellerle bağlantısını kurma melekeleri kazandırmak.
4 1261681 İnanç esaslarını dini naslardan çıkarma becerisi geliştirmek.
5 1261682 İmanda tasdik, bilgi ve aklın yerini tespit etme yetisini geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 4 4 3 5 4 3 4
2 5 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4
3 5 3 4 5 3 5 4 5 4 5 4 2 4
4 5 4 5 5 2 5 4 4 2 5 4 2 4
5 5 3 4 5 3 5 4 4 2 4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek