Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH108 Hadis Tarihi ve Usulü II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrencilere hadis usulünün temel kaynaklarını tanıtmak, güvenilirlik ve sahihlik noktasında hadis terminolojisini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Muhittin Düzenli; Prof. Dr. Yavuz Ünal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul, 2017. İbn Salâh, Ebû Ömer Osman b. Abdurrahman eş-Şehruzûrî, Ulûmu’l-Hadis, thk. Nureddin Itr, Menhecu’n-nakd, Beyrut, 1986. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İFAV, İstanbul,2004 Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, Ensar Yay. 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis Usûlü ilminin doğuşu ve tarihi gelişimi; bu sahada te'lif edilen meşhur eserler; Bize ulaşması bakımından haberin kısımları: Mütevâtir, Âhâd (Meşhûr, Azîz, Garîb); Kuvvet ve zayıflık açısından âhâd haberin kısımları; Makbûl haberin kısımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis Tarihi ve Hz. Peygamber ve sahabe Dönemi ezber Hadisler_hadis_usulu_II_muhittin.pdf
hz_peygamber_donemi_hadis_muhittin_duzenli.pdf
متن البيقونية.pdf
Hadis_tarihi_2_Ders_icerigi_Muhittin.pdf
2 Hadis Edebiyatının Oluşum Safhaları Hadislerin Ezberlenmesi, Hadislerin Yazılması, Hadislerin Toplanması hadislerin_yazilmasi_muhittin_duzenli.pdf
hadislerin_tedvini__muhittin_duzenli.pdf
0b. ders tanıtımı.doc
3 Tasnif Devri Hadîs Edebiyatı hadislerin_tasnifi.pdf
2. EZBER HADİSLER HADİS TARİHİ VE USULÜ II.pdf
4 Tasnif Devri Sonrası Hadis Edebiyatı tasnif_sonrasi-edebiyat_muhittin-duzenli.pptx
5 Tasnif Devri Sonrası Hadis Edebiyatı tasnif_sonrasi-edebiyat_2_muhittin-duzenli.pptx
6 Hadis Usulü Edebiyatı Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İfav Yayınları, 2019, ss.106-112.docx
7 Farklı Ekollerin Oluşması ve Hadise Yaklaşımları Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İfav Yayınları, 2019, ss.50-76.docx
8 Hadis İlimleri hadis_ilimleri_muhittin_duzenli.pdf
9 Ara Sınav
10 Son Dönem Hadis Çalışmaları Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İfav Yayınları, 2019, ss.213-269..docx
11 Oryantalistlerin Hadise yaklaşımları Ahmet Yücel Hadis Tarihi, İfav Yayınları, 2019, ss.185-212.docx
12 Hadis Edebiyatından Faydalanma yolları hadis-edebiyatından_faydalanma_usulleri_muhittin_duzenli.pdf
13 Hadis Edebiyatından Faydalanma Yolları hadis-edebiyatından_faydalanma_usulleri_muhittin_duzenli.pdf
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260755 Hadisin dindeki konumu ve Kur'ân karşısındaki yerini öğrenip, aradaki ilişkiyi sağlıklı bir şekilde karşılaştırabilme
2 1260756 Hadis ilminin teşekkül sürecini kavrayıp, karşılaştığı hadisleri bu tarihî süreç içindeki yorum ve yaklaşım farklılıklarını dikkate alarak değerlendirebilme
3 1260757 Hadislerin İslam Din’indeki yerini kavrayıp diğer delillerle ilişkisini analiz edebilme
4 1260758 Hadis usulü ve tarihi ile ilgili klasik ve modern kaynakları karşılaştırabilme
5 1260759 Hadislerin kabulü konusundaki çağdaş yaklaşımları bilimsel yöntemlerle eleştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 5 4 2 4 3 5 3 4 5 3
2 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 3 4
3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4
4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 4
5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek