Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH113 Türk Din Musikisi (Nazariyat) 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere, Türk din musikisinin uygulama alanlarını anlayıp bazı formları icra edebilme becerisi kazandırmak, dini müziğin dindeki yeri hakkında genel bilgi verebilmek, örnek icraları tanıma bilgisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Cami musikisi ve bazı tasavvuf musikisi formlarının farklı icra örneklerinin dinlenip bunların iyi şekilde icra edilmesi konusunda birikim kazanılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Çakır, Ahmet, Müziğe Giriş, Dem Yayınları, İstanbul 2009. 2- Uludağ, Süleyman, İslam Açısından Musiki ve Sema, İrfan Yayınevi, İstanbul 1976. 3- Dini musikisi ile ilgili örneklerin seslendirildiği DVD, CD ve diğer kayıtlar. 4-Özcan, Nuri, Dini Musikisinin Mahiyeti ve Hususiyetleri, (Basılmamış Ders Notları), İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dini musikinin tarifi/Müziğin dindeki yeri ve Din - müzik ilişkisi/ Türk Din Musikisinin dini musiki içerisindeki yeri/ Türk Din Musikisinin icra-yorum tarzı/ Türk Din Musikisinin kaynakları/ Türk Din Musikisinin Formları/ Formların ortaya çıkışı/ Formların kullanılma amaçları ve kullanıldığı yerler/ Formların icra-yorumlanması, bazı örnek yorumlar ve eleştirisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dini musikinin tarifi, kapsamı, amacı, din ve müzik ilişkisi TDM1.docx
2 Türk din musikisinin dindeki yeri TDM2.docx
3 Türk din musikisinin formlarından: Ezan, salâ ve örneklendirilmesi TDM3.docx
4 Temcid ve münacat, kamet, salat-ı ümmiyye, tekbir ve örneklendirilmesi TDM4.docx
5 Gülbank, tesbih duası, Kur’an tilaveti ve mukabele, telbiye ve örneklendirilmesi TDM5.docx
6 İlahiler ve örneklendirilmesi TDM6.docx
7 Tevşih, şuğûl ve örneklendirilmesi TDM7.docx
8 Kasideler,naatler, mersiye ve örneklendirilmesi TDM8.docx
9 Ara sınav TDM9.docx
10 Mevlid ve örneklendirilmesi TDM10.docx
11 Durak, savt ve örneklendirilmesi TDM11.docx
12 Miraciye ve örneklendirilmesi TDM12.docx
13 Mevlevî Ayini ve örneklendirilmesi TDM13.docx
14 Nefes ilahileri, Salat ü selamlar ve örneklendirilmesi, Türk din musikisinde bazı icralar ve hakkında genel eleştiriler TDM14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1483643 Bu dersi alan öğrenciler Türk Din Musikisinin toplum ve dini hayat içerisindeki yerini bilir, ve Dini Musikinin dindeki ve toplumdaki sorun alanlarına çözüm üretir.
2 1483644 Bu dersi alan öğrenciler Türk Din Musikisinin formlarını tanır ve bunların uygulama alanlarını ayırt eder.
3 1483645 Bu dersi alan öğrenciler Türk Din Musikisinin uygulanabilir formlarını uygular, ve uygulama örneklerini değerlendirip eleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4
2 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4
3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek