Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH115 Arap Dili ve Edebiyatı I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere klasik ve modern arapça modern metinleri okuyup anlama yeterliliğini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Osman Keskiner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersler, "el-Kırâetu'l-Arabiyye" adlı eserden takip edilecektir. Öğrenciler okunan metnin alıştırmalarından da sorumlu olacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste modern ve klasik metinler okunup tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
34 Okuma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 es-Sevbu'l-Ahmer (s. 120)
2 el-Hadîsü’ş-Şerîf (s. 7-9)
3 el-Vatanu’l-Arabî (s. 15-16)
4 Keyfe Eteallemü’l-Lügate ceyyiden… (1) (s. 23-24) Keyfe Eteallemü’l-Lügate ceyyiden… (2) (s. 29-30)
5 el-Muallimü’l-Evvel (s. 35-36)
6 el-Vakt (s. 41-42) ed-Dayfu’l-Ekûl (s. 47)
7 Muezzinü’n-Nebî (s) Bilâl b. Rabâh (r) (s. 55-56) Usretî (s. 61-62)
8 el-İsâr Ale’n-Nefs (s. 69) es-Sadîk Vakte’l-Hâce (s. 75-76)
9 Ara Sınav
10 Ebu’l-Alâ el-Maarrî … (s. 81) Evâmiru’l-Esed (s. 87)
11 Tevâzuu’l-Halîfe (s. 95) Hadâratü’l-Arab ve’l-Müslimîn ….. (s. 101)
12 Lüğz (s. 107) Min Merâkizi’t-Talîmi’l-İslâmî fi Afrîkiya (s. 113-114)
13 Ceddetü Ömer b. Abdi’l-Azîz (s. 119-120) Ahbârun Tayyibe (s. 125-126)
14 Fîmâ Ba’d (s. 133) el-Memleketü’l-Arabiyyetü’s-Süûdiyye (s. 139-140)
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1494735 Arapça modern metinleri okuyup anlayabilme
2 1494736 Arapça klasik metinleri okuyup anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4
2 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek