Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH205 Tefsir I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Örnek Tefsir Metinleri yardımıyla öğrencilerin Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsire dair malumatlarını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Muhammet Sacit KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zülfikar DURMUŞ, Tefsir 1, Bilay Yayınları, Ankara 2019. Abdullah Draz, Kur'an'a Giriş, OTTO Yayınları, Ankara. Kur'an-ı Kerîm Meâli

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli müfessirler ve eserlerinin tanıtılması, bu tefsirlerden örnek metinler okunması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 73 73

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders hakkında genel bilgiler
2 Mukâtil b. Suleymân ve tefsiri MUKÂTİL B SULEYMÂN.pptx
3 Taberi ve Tefsiri İBN CERÎR ET-TABERÎ.pptx
4 Maturidi ve tefsiri İMÂM MÂTURÎDÎ VE TE’VÎLÂT’I.pptx
5 Maverdi ve tefsiri Maverdi.pptx
6 Zemahşeri ve tefsiri CÂRULLÂH EZ-ZEMAHŞERÎ.pptx
7 İbnu'l-Cevzi ve tefsiri EBÛ’L-FEREC İBNU’L-CEVZÎ.pptx
8 Fahreddin er-Razi ve tefsiri FAHREDDÎN ER-RÂZÎ.pptx
9 VİZE İMTİHANI
10 Kurtubi ve tefsiri KURTUBÎ.pptx
11 Beydavi ve tefsiri KÂDÎ BEYDÂVÎ.pptx
12 Nesefi ve tefsiri EBÛ’L-BERAKÂT EN-NESEFÎ.pptm
13 İbn Kesir ve tefsiri EBU’L-FİDÂ’ İBN KESÎR.pptx
14 Celaleddin Suyuti-Celaleddin Mahalli ve tefsirleri CELÂLUDDÎN EL-MAHALLÎ-SUYÛTÎ.pptx
15 FİNAL İMTİHANI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260994 Öğrencinin Kur'ân'a dair bilgisi artar.
2 1260995 Öğrencinin Tefsir'e dair bilgisi artar.
3 1260996 Klâsik tefsir metinlerini okur ve anlar.
4 1260997 Modern tefsir metinlerini okur ve anlar.
5 1260998 Klâsik ve modern tefsir metinlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 5 4 5
2 3 4 3 4 3 4 5 4 5 5 3 4 5
3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4
4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5 3
5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek