Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH207 Hadis I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Hadislerin muhtevası, temel hadis kaynaklarının telif mantığı ve yazılış metotları hakkında öğrencileri bilgilendirip, onlara seçilen örnek bölüm ve hadislerden hareketle, benzer hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle değerlendirme yeteneğini kazandırmaya çalışmak, öğrencilerin klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Yunus MACİT; Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN; Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.HADİS-I, Ders Notları, Haz. Prof. Dr. Yunus MACİT 2.HADİS- DİA M. Yaşar Kandemir 3. SÜNNET-DİA - Murteza Bedir 4.Hadisçilerin Sünnet/Hadis Tarifinde Yer Alan “Vasıf” Kavramı Üzerinde Bir Yorum – Cemal AĞIRMAN -Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 2, Sivas 1998, s. 99-121. 5.Buharî, Sahih. 6.Müslim, Sahih 7Muhtelif hadis tercüme şerh kitapları (Kütüb-i Sitte eserleri ve bunlar üzerine yapılan çalışmalar, Camiu’l-Usûl, Teysîru’l-vusûl vb.) 8.İbn Hacer, Fethu'l-bârî, 9.Nevevî, el-Minhâc

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis öğrenim ve öğretim âdâbı menşei, önemi ve tekâmülü, Hadis öğrenimi ve hadis okuma şekilleri, Hadisleri anlama ve yorumlama yöntemleri hakkında genel çerçeve, klasik hadis kaynaklarının Kitâbu’l-İman konularıyla ilgili hadislerin okunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis –Sünnet Kavramları Hadis I - Hüseyin Akgün.pdf
2 Hadis Tahrici ve Hadisleri Kaynağından Bulma
3 Buhârî ve el-Câmiu’s-Sahîh’i
4 Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümünden Hadis Metinlerinin Okutulması
5 Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümünden Hadis Metinlerinin Okutulması
6 Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümünden Hadis Metinlerinin Okutulması
7 Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümünden Hadis Metinlerinin Okutulması
8 Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümünden Hadis Metinlerinin Okutulması
9 Ara Sınav
10 Buhâri’nin “Kitâbu’l-İmân” Adlı Bölümünden Hadis Metinlerinin Okutulması
11 Müslim ve el-Câmiu’s-Sahîh Adlı Eseri
12 Müslim'in "Kitabu'l-İman" Adlı Bölümünden Seçilen Hadis Metinlerinin Okutulması
13 Müslim'in "Kitabu'l-İman" Adlı Bölümünden Seçilen Hadis Metinlerinin Okutulması
14 Müslim'in "Kitabu'l-İman" Adlı Bölümünden Seçilen Hadis Metinlerinin Okutulması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263830 Hadislerin muhtevası hakkında genel bir fikre sahip olup, okutulan örnek metinlerden hareketle, temel hadis kaynaklarının yöntemini kavrayabilme.
2 1263831 Klasik hadis kaynaklarının, hadisleri bağlamında kullanma ve yorumlama yöntemleri ile yeni yöntemler arasında mukayeseler yapabilme.
3 1263832 Hadisleri diğer temel hadis kaynaklarından bulma konusunda yeterliğe sahip olma
4 1263833 Modern tartışmalar bağlamında hadislerin sunduğu imkan ve taşıdığı zafiyetleri analiz ederek, hadislerden sonuçlar çıkarabilme
5 1263834 Hadis usûlüne dair edindiği bilgiler çerçevesinde hadisleri anlama ve yorumlama metotlarını uyumlu biçimde kullanabilme
6 1263911 Hadis kitaplarının tasnifi ve muhtevalarını tanıyabilme.
7 1263912 Hadisleri temel kaynaklardan okuyup anlayabilme yeteneği kazanabilme
8 1263913 Dinin birey ve toplumla olan ilişkisini hadisler ışığında anlayıp yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
2 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5
3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek