Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH210 Din Sosyolojisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders, din olgusuna sosyolojik açıdan nasıl bakılacağını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin ders içerikleri ile ilgili ders kitap ve malzemesi olarak önerilen kaynaklar dışında ek okumalar yapmaları için dönem başında kendilerine ayrıntılı kitap, makale başlıklarını kapsayan liste verilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kurt, Abdurrahman,Din Sosyolojisi,Sentez Y., 16.Baskı, Bursa 2018. 2- Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, 6. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005. 3- Din Sosyolojisi, Editör: Mehmet Bayyiğit, Palet yayınları, Konya, 2013. 4- Subaşı, Necdet, Din Sosyolojisi, Dem Y., İstanbul 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders,sosyolojisinin konusu ve yöntemi; dine sosyolojik yaklaşım; din ve sosyal farklılaşma; dini gruplar gerçeğini; din ve sosyal değişime; din ve kültür; din ve kimlik; din ve devlet; din ve modernizm; din ve postmodernizm; din ve küreselleşme gibi başlıklarda din toplum ilişkilerini çok yönlü ele almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 85 1
39 Rapor Sunma 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
21 Rapor Sunma 1 16 16
54 Ev Ödevi 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Sosyolojisinin Konusu, Dine sosyolojik yaklaşım Ders1.pdf
2 Din sosyolojisinin tarihsel gelişimi Dinsosyolojisitarihçe.pptx
3 Sosyal yapı, sosyalleşme , kimlik, din 3.SosyalYapıSosyalleşmeveDin.pptx
Ders3.pdf
4 Sosyal kurumlar ve din I : Aile kurumu ve din, İktisat kurumu ve din 4.SosyalKurumlarveDin.pptx
Ders4.pdf
5 Sosyal kurumlar ve din II: Siyaset kurumu ve din 4.SosyalKurumlarveDin.pptx
Ders5.pdf
6 Dini gruplar Ders6.pdf
5.DiniGruplar.pptx
7 VİZE HAFTASI Ders7.pdf
8 Sosyal tabakalaşma ve din 6.ToplumsalTabakalaşma.pptx
9 Sosyal değişme ve din
10 Modernizm ve din 8.ModernizmSekülerizmveDin.pptx
11 Sekülerizm ve din
12 Postmodernizm ve din Postmodernlik-Yeni dini hareketler.pptx
13 Yeni dini hareketler
14 Küreselleşme ve din Küreselleşmevedin.pptx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1483596 Din sosyolojisinin konusunu ve doğduğu şartları kavrar.
2 1483606 Din sosyolojisinin tarihsel gelişimini, katkı sağlayan bilim adamlarının görüşlerini kavrar.
3 1483640 Din ve toplum ilişkilerini anlamamızı sağlayan kurumlar ve temel kavramları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4
2 4 2 4 2 5 4 4 3 4 4 2 4 3
3 5 4 4 5 5 3 5 4 2 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek