Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH219 Dinler Tarihi I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrenciler kültür ve din bağlamında insan davranışlarının etkisini tanıyıp bilir. Öğrenciler çeşitli kültürlerdeki bireylerin, grupların ve fikirlerin rollerinin farkında olur. Öğrenciler çeşitli beşeri tecrübelerin değeri ve katkısını tanıyıp bilir. Öğrenciler, başlanıçından itibaren insanlık tarihini şekillendiren olay ve beşeri tecrübeleri yakından tanıma imkanı bulur. Öğrenciler kutsal, kötülük, acı ve ıstırab, sevgi ve merhamet, hikmet, adalet, ahiret, kurtuluş ve özgürlüğe ulaşma gibi beşeri tecrübenin ortak konuları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ANA KAYNAKLAR M. Alıcı - S. Turan (Ed.), Dinler Tarihi I-II, İstanbul: Lisans Yay. 2018. Mahmut Aydın, Dinler Tarihi: Tarih, İnanç ve İbadet, İstanbul: Ensar Yayınları, 2018. Şinasi Gündüz (ed.) Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017. YARDIMCI KAYNAKLAR Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, I-III, İstanbul 2003. Abdurrahman Küçük vd. Dinler Tarihi, Ankara: Berikan Yay. 2009. Anna Marie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, İstanbul 1999 Ali Şeriati, Dinler Tarihi, I-II, Ankara: Fecr, 2012. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, 2004. Ananda K. Coomaraswamy, Hinduizm ve Budizm , İstanbul, 2000 Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, İstanbul 2003. Henry Arvon, Budacılık, Ankara: Dost Kitabevi Yay., 2006. Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, İstanbul: İz Yayıncılık, 2007. Ünver Günay- Harun Güngör, Türklerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınları, 2007.Adem Özen, Yahudilikte İbadet, İstanbul, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din Nedir? sorusuyla başlayan Dinler Tarihi dersinde ilk olarak dinin kökeni ve anlaşılmasıyla ilgili belli başlı teoriler ve dinlerin sınıflandırılması inceleme konusu yapılmaktadır. İkinci olarak diğer dinleri etkileme boyutu olan Mezopotamya ve Mısır inanışları ana hatlarıyla ele alınmaktadır. Üçüncü olarak yerel kabile inançlarına örnek olarak Afrika inanışları incelenmektedir. Daha sonra ise “Yaşayan Dünya Dinler”olarak da adlandırılan dinler Hint Kökenli Dinler (Hinduizm, Budizm, Jaynizm, Sihizm), Uzak Doğu Kökenli Dinler (Çin Dinleri- Daoizm ve Konfüçyanizm- Şintoizm ve Yakın Doğu Kökenli Dinler (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) başlıkları altında ele alınmaktadır. Bu derse inceleme konusu yapılan tüm dinler ortaya çıkışları, tarihi gelişimleri, temel inanç ve ibadetleri çerçevesinde mensuplarının yaşamlarında yansımasını buldukları gibi ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
27 Makale Yazma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Din bilimleri alanında Dinler Tarihinin ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkış serüveni. Dünyada ve Türkiye'deki Gelişimi  Dinler Tarihi alanında İslam dünyasında ve Türkiye'de yapılan belli başlı çalışmalar
2 Dinin Tanımı, Tabiatı, Sınıflandırılması Din Araştırmalarında Yöntem Sorunu Temel Kavramlar: Tabu, Totem, Animizm, Mitos vb. ve Genel Özellikleri  Yazısız Toplumların Dinleri
3 Kadim İnançlar: Eski Arabistan, Mısır ve Türk İnançları ile Çeşitli Paganist Kültler
4 Gnostik Karakterli Dinler ve Temel Özellikleri (Sabiilik, Maniheizm ve Mecusilik)
5 Hint Kökenli Dinlere Giriş Hinduizm Hinduizm'in Tarihsel Gelişimi Hinduizm'in İnanç Sistemi ve İbadetleri
6 Hinduizm Hindu Kutsal Metinleri Kurtuluş Düşüncesii
7 Budizm Budizm'in Tarihsel Gelişimi Budist İnanç Sistemi ve İbadetleri  Kutsal Kitapları  İbadet  Temel Budist Mezhepleri
8 Caynizm
9 Vize Haftası
10 Sihizm
11 Uzak Doğu ve Asya Dinlerine Giriş Çin Dinleri Konfüçyüsçülük  Taoizm /Daoizm
12 Japon Dinleri Şintoizm
13 Yeni Dini Hareketler / Bahailik
14 Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260352 Öğrenciler dini düşüncenin kaynağı hakkındaki teorileri tanıyıp bilir.
2 1260353 Öğrenciler dinin anlaşılmasıyla ilgili teorileri öğrenerek hangi teori veya teorilerin dinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını öğrenir.
3 1260354 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde incelenen Kadim Dinlerin, Hint Kökenli Dinlerin, Uzak-Doğu Kökenli Dinlerin ve Yakın-Doğu Kökenli Dinlerin ortaya çıkışları ve tarihsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1260355 Öğrenciler Dinler Tarihi Dersinde inceleme konusu yapılan dinlerin belli başlı inanç ve ibadetlerini öğrenerek bunların birbirleriyle ilişkilerini kavrar.
5 1260356 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde inceleme konusu yapılan dinlerin pratik boyutları hakkında bilgi sahibi olarak onların mensupları üzerindeki etkilerini görme imkanını elde eder.
6 1260627 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde İslam dışı dinlerin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimleri, inanç ve ibadetleri konularında elde ettiği bilgileri İslam dinini daha iyi anlamada nasıl kullanabileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3
3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2
5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
6 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek