Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH222 Dinler Tarihi II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenciler kültür ve din bağlamında insan davranışlarının etkisini tanıyıp bilir. Öğrenciler çeşitli kültürlerdeki bireylerin, grupların ve fikirlerin rollerinin farkında olur. Öğrenciler çeşitli beşeri tecrübelerin değeri ve katkısını tanıyıp bilir. Öğrenciler, başlanıçından itibaren insanlık tarihini şekillendiren olay ve beşeri tecrübeleri yakından tanıma imkanı bulur. Öğrenciler kutsal, kötülük, acı ve ıstırab, sevgi ve merhamet, hikmet, adalet, ahiret, kurtuluş ve özgürlüğe ulaşma gibi beşeri tecrübenin ortak konuları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ANA KAYNAKLAR S. Leyla Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, İstanbul: İsam Yay. 2014. Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, İst.: İsam Yay. 2006. YARDIMCI KAYNAKLAR Mahmut Aydın, Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi: Tarih, İnanç ve İbadet, İstanbul: Ensar Yayınları, 2013. Şinasi Gündüz (ed.) Yaşayan Dünya Dinleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2013. Fuat Aydın, Yahudilik, İstanbul: İnsan Yay. 2007. Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, İstanbul: İsam Yayınları, 2008. Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul: Pınar Yayınları, 2002. Ali Osman Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi (Yahudiliğin Mimari Ezra), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yay. 2009. Mahmut Aydın, İsa Tanrı mı? İnsan mı? İstanbul: İz Yayıncılık, 2002. Cengiz Batuk, Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi, İstanbul: İz Yay. 2012 Cengiz Batuk, Pavlus’u Düşünmek, Pavlus’un Teolojik Dünyası, Ankara: Ankara Okulu Yay. 2006. Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara, Ankara Okulu, 2001 Ali Erbaş, Hıristiyan Ayinleri (Sakramentler), İstanbul, 1998. Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, I-III, İstanbul 2003. Abdurrahman Küçük vd. Dinler Tarihi, Ankara: Berikan Yay. 2009. Anna Marie Schimmel, Dinler PTarihine Giriş, İstanbul 1999 Ali Şeriati, Dinler Tarihi, I-II, Ankara: Fecr, 2012. Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din Nedir? sorusuyla başlayan Dinler Tarihi dersinde ilk olarak dinin kökeni ve anlaşılmasıyla ilgili belli başlı teoriler ve dinlerin sınıflandırılması inceleme konusu yapılmaktadır. ikinci olarak Yakın Doğu Kökenli Dinler başlıkları altında Yahudilik ve Hıristiyanlık ele alınmaktadır. Bu derse inceleme konusu yapılan tüm dinler ortaya çıkışları, tarihi gelişimleri, temel inanç ve ibadetleri çerçevesinde mensuplarının yaşamlarında yansımasını buldukları gibi ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
27 Makale Yazma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş I. Hafta (Yahudiliğin Özellikleri)-dönüştürüldü.pdf
DİNLER TARİHİ II 2019-2020 BAHAR.pdf
Beresit_(İbranice).pdf
Tekvin.pdf
I-01_Yahudilik_Giriş.pdf
Luka_incili.pdf
2 Yahudiliğe Giriş Yahudiliğin Temel Özellikleri Mesih, Seçilmişlik, Mabet, Monoteizm Temel Kavramlar: İbrani, Yahudi, İsrail II.Hafta(Yahudi Tarihi I).pdf
I-01_Yahudilik_Giriş.pdf
3 Yahudiliğin Tarihsel Gelişimi I: Patriyarklar (İbrahim – Musa) Musa, Kutsal Kitap ve I. Mabed Dönemi Sürgün, II. Mabed Dönemi, Sürgünden Dönüş, Rabbinik Yahudilik Yahudi Dininin Safhaları: Atalar Dini, Musa’nın Dini, Yahudilik, Rabbinik Yahudilik Modern Yahudilik III.Hafta(Yahudi Tarihi II).pdf
I-02_Yahudi Tarihi.pdf
4 Yahudi Mezhepleri / Grupları Hıristiyanlık Öncesi Yahudi Mezhepleri Ortaçağ Yahudi Mezhepleri Modern Yahudi Mezhepleri (Reformist, Muhafazakar, Yeniden Yapılanmacı vb.) IV. Hafta (Yahudi Tarihi III).pdf
I-03_Yahudi Mezhep ve Gruplar.pdf
5 Yahudi İnanç Esasları Tanrı Peygamber Melek Yahudi Kutsal Kitapları VI. Haftala (Tanrı ve Kutsal Kitap İnancı).pptx
I-04_1_Yahudilik Kutsal Kitap ve inanc.pdf
I-04_2_Yahudilik inanc - Mesih.pdf
6 Yahudilik: Gündelik Hayat / Emir ve Yasaklar / Yahudi Ailesi ve Kadın / Yahudiilikte Semboller I-05_Yahudilik V -.pdf
V. Haftala (Yahudilikte İnanç).pdf
7 Yahudi İbadetleri ve Bayramlar I-06_Yahudilik VI -.pdf
Yahudilikte İbadetler.pdf
8 Hıristiyanlığa Giriş Hıristiyanlığın Genel Özellikleri Hıristiyanlığın Tarihsel Gelişimi: İsa- Mesih'in ve Pavlus'un Öğretileri II-01_Hıristiyanlık Tarihsel Gelişim.pdf
Luka_incili.pdf
Hıristiyanlık (Giriş, İsa, Pavlus).pdf
9 Vize Haftası
10 Hıristiyanlığın Tarihsel Dönemleri Yeni-Ahit Dönemi Patristik Dönem Orta-Çağ Dönemi II-01_Hıristiyanlık Tarihsel Gelişim.pdf
Hıristiyanlık Tarihi I).pdf
11 Hıristiyanlıkta Reform Hareketleri Luther, Calvin, Zwingli ve diğer reformcular Katolik Karşı Reformu Hıristiyan Aydınlanması II-02_Hıristiyanlık II - Mezhepler.pdf
Hıristiyanlık tarihi II .pdf
12 Hıristiyan İnanç Esasları: İnkarnasyon, Teslis Kefaret Doktrinleri Hıristiyaninançları).pdf
II-03_Hıristiyanlık III Kutsal Metin.pdf
13 Hıristiyan Kutsal Metinleri Hıristiyan İbadetleri /Dinsel Uygulamaları Hıristiyanlık ve Diğer Dinler Hıristiyan Kutsal Metinleri.pdf
II-04_Hıristiyanlık IV_inanc.pdf
14 Sakramentler / Kur’an’da Yahudilik ve Hıristiyanlık Ehl-i Kitap Kavramı Hıristiyanlıkİbadet).pdf
II-05_Hıristiyanlık_Sakramentler.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260714 Öğrenciler dini düşüncenin kaynağı hakkındaki teorileri tanıyıp bilir.
2 1260715 Öğrenciler dinin anlaşılmasıyla ilgili teorileri öğrenerek hangi teori veya teorilerin dinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını öğrenir.
3 1260716 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde incelenen Kadim Dinlerin, Hint Kökenli Dinlerin, Uzak-Doğu Kökenli Dinlerin ve Yakın-Doğu Kökenli Dinlerin ortaya çıkışları ve tarihsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1260717 Öğrenciler Dinler Tarihi Dersinde inceleme konusu yapılan dinlerin belli başlı inanç ve ibadetlerini öğrenerek bunların birbirleriyle ilişkilerini kavrar.
5 1260718 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde inceleme konusu yapılan dinlerin pratik boyutları hakkında bilgi sahibi olarak onların mensupları üzerindeki etkilerini görme imkanını elde eder.
6 1260719 Öğrenciler Dinler Tarihi dersinde İslam dışı dinlerin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimleri, inanç ve ibadetleri konularında elde ettiği bilgileri İslam dinini daha iyi anlamada nasıl kullanabileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3
2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5
5 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek