Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH304 Sistematik Kelam II 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Ders, tarihsel süreçte değişen koşullara ve gerekli ihtiyaçlara bağlı olarak zuhur eden kelam problemlerini tanıtmayı ve onların çözün yolları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN, Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ, Doç. Dr. Faruk SANCAR, Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR ÇİFTÇİ, Adil, İslâmî Yenilenme Makaleler III, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003. DOĞAN, İsa, Zeydiyye'nin Doğuşu ve Kelami Görüşleri, Samsun 1996. DOĞAN, İsa, İslâm'ın Âlim Modeli Olarak İmam Zeyd b. Ali, T.D.V. Yayınları, İstanbul 2009. DOĞAN, İsa, İmam Zeyd b. Ali'nin mektupları, Kardeş Ofset - Matbaacılık, samsun 2012. HANEFÎ, Hasan, "Kelam İlminin Tarihselliği", çev. İbrahim Aslan, AÜİFD, c. XLV, Sayı: 1, Ankara 2004 (ss. 263-284). KAZANÇ, Fethi Kerim,“Geleneksel Teoloji Doktrinleri ve Sorunları”, Tabula Rasa: Felsefe - Teoloji, Yıl: 6, Sayı: 18, Eylül-Aralık 2006, (ss. 49-87). KAZANÇ, Fethi Kerim,“Kelam Alanında Yeniden Sistematik Yapılanma Zorunluluğu ve Temelleri”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 34, Kış 2008, (ss. 23-42). KAZANÇ, Fethi Kerim,Kelâmî Düşüncede Kötülük Sorununa Kısa Bir Bakış”, Kelam Araştırmaları Dergisi 6: 1 (2008), (ss. 77-106). KAZANÇ, Fethi Kerim, “Selefiyye’nin Nass ve Metot Ekseninde Din Anlayışı ve Sonuçları”, Kelam Araştırmaları Dergisi 8: 1 (2010), (ss. 93-121). KAZANÇ, Fethi Kerim, “İslâm Kelâmında Ahlâk Teorisi”, Sistematik Kelam, Ünite 10, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Samsun 2011 (ss. 1-26). KAZANÇ, Fethi Kerim, “İslâm Kelâmında Âhiret İnancı”, Sistematik Kelam, Ünite 13, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), Samsun 2011 (ss. 1-24). KAZANÇ, Fethi Kerim, Kelam İlminin Geçirdiği Merhaleler (Evreler), (Basılmamış Ders Notları), (ss. 1-18). KAZANÇ, Fethi Kerim, Kelam-Felsefe Münasebetleri ve Sonuçları, (Basılmamış Ders Notları), (ss. 1-6). KAZANÇ, Fethi Kerim, Kelam Yazıları, Etüt Yayınları, Samsun 2008, (ss. 43-103).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, çağın felsefî, sosyal, kültürel ve bilimsel konukları karşısında dinin temelleri ışığında İslâm dininin görüşünü kelâm yöntemleriyle ortaya koymayı ve kelâmın sorun çözme mantığını kavratmayı içerrmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kelam İlminin Geçirdiği Evreler
2 Kelâm-Felsefe Münasebetleri ve Sonuçları
3 Kelam ve Hadis Bağlamında Akılcı ve Gelenekçi Görüşlerin Tahlili (Örnek Klâsik Kelâmî Metinler)
4 Kelâm Atomculuğu I
5 Kelâm Atomculuğu II (Örnek Klâsik Kelâmî Metinler)
6 İslâm Kelâmında Sebeplilik Anlayışı ve Mucize I
7 İslâm Kelâmında Sebeplilik Anlayışı ve Mucize I (Örnek Klâsik Kelâmî Metinler)
8 Kelâm İlminde Ahlâk Öğretileri ve Kötülük Problemi I
9 Kelâm İlminde Ahlâk Öğretileri ve Kötülük Problemi II (Örnek Klâsik Kelâmî Metinler)
10 Kelâmda Âhiret İnancının Temelleri I (Örnek Klâsik Kelâmî Metinler)
11 Ara Sınav
12 Kelâmda Âhiret İnancının Temelleri I (Örnek Klâsik Kelâmî Metinler)
13 Yakın Dönemde Kelâm İlminde Yenileşme Çabaları ve Kur'ân Merkezli Din Anlayışları I Fazlur Rahman ve İmam Zeyd b. Ali Örneği
14 Yakın Dönemde Kelâm İlminde Yenileşme Çabaları ve Kur'ân Merkezli Din Anlayışları II Fazlur Rahman ve İmam Zeyd b. Ali Örneği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261687 İnanç meselelerini rasyonel ve tutarlı bir biçimde kavrama, tartışma ve değerlendirme kabiliyeti kazandırmak.
2 1261688 Sistematik kelam konuları üzerinden kelamın güncelliğini ve dinamikliğini kavratmak.
3 1261689 Kelamın sorun çözme mantığını ve yöntemini anlama melekesi kazandırmak.
4 1261690 Diğer dinî displinlerle sistematik kelam konuları bağlamında tutarlı ilişkiler kurabilmek.
5 1261691 Sistematik inanç meseleleleri üzerinden İlâhiyat alanında yeterklilikleri kazanma becerisi geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 5 4 5 3 4 3 5 3
2 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 2 4 2
3 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 2
4 4 5 2 5 2 4 3 5 3 4 3 5 2
5 4 5 4 5 2 5 4 5 2 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek