Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH311 Hadis III 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Günümüzde hadis ve sünnet ile ilgili birçok konu tartışılmaktadır. Bu zamana kadar ki görülen hadis derslerindeki birikimlerden hareketle hadis ve sünnet ile ilgili tartışmalara dair bilgi vermek ve bilinç oluşturmak. Bazı hadislerin ezberlenmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZÜDOĞRU

Ön Koşul Dersleri

Hadis Tarihi ve Usulü I-II, Hadis I-II-III

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Yaşar, KANDEMİR, “Ebû Hureyre”, DİA. • Saffet, Sancaklı, “Sünnet-vahiy İlişkisi”, Diyanet İlmi dergi, Cilt 34, Sayı: 3, ss.53-70. • Cemal Ağırman, “Hadîs Edebiyâtının İntikal Safhaları Ve Kitâbet Meselesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 155-168. • Hüseyin Akgün, Siyer Yıllığı I, “Hadisler Yazılmadı mı?”, İstanbul 2018. • Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, İstanbul 2013, s. 145-240. • Mustafa Karataş, Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin sayısı, Ensar, 2017, ss. 139-198. • Hüseyin Akgün, Hadis Rivâyet Coğrafyası, İstanbul 2019, s. 23-38. • Kemal Özcan, Buhari ve Müslim Üzerine Tenkitler” Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 214-44. • Mehmet Emin Çiftçi, “Hadislerin Sıhhatinin Tespitinde İçtihad Problemi” ETU Sosyal bilimler Dergisi, ss. 45-54. • Nevzat Tartı, Tarihsellik Düşüncesi ve Hadislerin Anlaşılması, OTTO. • Nevzar Tartı, Hadiste Tarihsellik Tartışmalarının Oluşturduğu Peygamber İmajı, Dinbilimleri, 2002/1, 23-32 • Harun Özçelik, Hadislere Göre Günahların Bağıslanması I, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. • Orhan Yılmaz, “Tıbb-I Nebevi Ve Bazı Hadislerin Tenkidi” Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 107-134. • Harun Reşit Demirel, “Bazı Fiten Melâhim ve Siyâsî Hadislerin Gaybî Haberler Açısından Değerlendirilmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 101-121. • Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi, Takdim, 2018. • Enbiya Yıldırım, Kur’anla Yetinme Söyleminin Çıkmazları, İlahiyat Akademi, 39-53

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis tartışmaları, günümüz için değeri ve söylemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sebep ve sonuçları itibariyle güncel hadis tartışmalarının mahiyeti Yok Yok 0b. ders tanıtımı.doc
16a. HADİS III EZBER HADİS METİNLERİ.pdf
Hadis III - Hüseyin Akgün.pdf
2 Ebû Hureyre’ye Yöneltilen Tenkitler Yok Yok 2a.Ricalu'l hadis.pdf
2b. cerh-tadil.pdf
2c. ibnulesir_izzeddin_dia.pdf
2d. usdulgabe_dia_.pdf
2e. usd_eyyub metin.pdf
3 Hadis-vahiy ilişkisi Yok Yok 3b. darekutni.pdf
3d. darekutni_ilel metni.pdf
4 Hadislerin yazılması Yok Yok 5a. muhtelifulhadls_dia.pdf
5 Hadislerin sayısı Yok Yok 5b. ibn kuteybe.pdf
5c. tevil_dia.pdf
5d. _tevil metin.pdf
6 Buhari’ye Yöneltilen Tenkitler Yok Yok 4a. garibulhadis_dia.pdf
4b. ibnulesir_dia.pdf
4c. nihaye_dia.pdf
4d. nihaye_emine_maddesi.pdf
7 Hadislerin Sıhhatinin ictihadiliği Yok Yok 7a. esbabu vurudilhadis.pdf
7b. suyuti.pdf
7c. esbabu vurudil hadis metni.pdf
8 Hadislerin Tarihselliği Yok Yok 8a. nesh.pdf
8b. hazimi.pdf
8c. itibar.pdf
8d.hazimi_itibar metni.pdf
9 Ara sınav Yok Yok
10 Hadislerin Anlaşılma Problemi I Yok Yok 10b. Efendioğlu_Şerh.pdf
10c. M_Unuttuklarini_Hatirla_Serh_ve_Hasiye_ismail kara.pdf
11 Hadislerin Anlaşılma Problemi II Yok Yok 11. İbn hacer ve feth.pdf
12 Hadislerin Anlaşılma Problemi III Yok Yok 12. feth_iman 32 bab.pdf
13 Kuran Bize Yeter Düşüncesi Yok Yok 13a. azimadi.pdf
13b. avn_edep.pdf
14 Popülizm ve gerçeklik arasında Günümüz hadis tartışmaları Yok Yok 14a. acluni.pdf
14b. kesfulhafa.pdf
14c. kesf metin.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264209 Günümüz hadis tartışmaları hakkında genel bir fikre sahip olmak
2 1264210 Hadis tartışmalarının ortaya çıkış sebeplerini öğrenme ve konuya dair yorum yapabilme
3 1264211 Günümüz hadis tartışmalarının olumlu ve olumsuz yönlerini anlamak
4 1264212 Hadis tartışmaları ile ilgili kaynaklara ulaşabilme
5 1264213 Hadis tartışmaları hakkında fikir yürütebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3
2 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4
3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 4 5
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek