Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH314 Hadis IV 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Günümüzde hadis ve sünnet ile ilgili birçok konu tartışılmaktadır. Bu zamana kadar ki görülen hadis derslerindeki birikimlerden hareketle hadis ve sünnet ile ilgili tartışmalara dair bilgi vermek ve bilinç oluşturmak. Bazı hadislerin ezberlenmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZÜDOĞRU

Ön Koşul Dersleri

Hadis Tarihi ve Usulü I-II, Hadis I-II-III

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Yaşar, KANDEMİR, “Ebû Hureyre”, DİA. • Saffet, Sancaklı, “Sünnet-vahiy İlişkisi”, Diyanet İlmi dergi, Cilt 34, Sayı: 3, ss.53-70. • Cemal Ağırman, “Hadîs Edebiyâtının İntikal Safhaları Ve Kitâbet Meselesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 155-168. • Hüseyin Akgün, Siyer Yıllığı I, “Hadisler Yazılmadı mı?”, İstanbul 2018. • Yavuz Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, İstanbul 2013, s. 145-240. • Mustafa Karataş, Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin sayısı, Ensar, 2017, ss. 139-198. • Hüseyin Akgün, Hadis Rivâyet Coğrafyası, İstanbul 2019, s. 23-38. • Kemal Özcan, Buhari ve Müslim Üzerine Tenkitler” Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 214-44. • Mehmet Emin Çiftçi, “Hadislerin Sıhhatinin Tespitinde İçtihad Problemi” ETU Sosyal bilimler Dergisi, ss. 45-54. • Nevzat Tartı, Tarihsellik Düşüncesi ve Hadislerin Anlaşılması, OTTO. • Nevzar Tartı, Hadiste Tarihsellik Tartışmalarının Oluşturduğu Peygamber İmajı, Dinbilimleri, 2002/1, 23-32 • Harun Özçelik, Hadislere Göre Günahların Bağıslanması I, Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi. • Orhan Yılmaz, “Tıbb-I Nebevi Ve Bazı Hadislerin Tenkidi” Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 107-134. • Harun Reşit Demirel, “Bazı Fiten Melâhim ve Siyâsî Hadislerin Gaybî Haberler Açısından Değerlendirilmesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 101-121. • Enbiya Yıldırım, Kur’an Bize Yeter Söylemi, Takdim, 2018. • Enbiya Yıldırım, Kur’anla Yetinme Söyleminin Çıkmazları, İlahiyat Akademi, 39-53

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis tartışmaları, günümüz için değeri ve söylemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sebep ve sonuçları itibariyle güncel hadis tartışmalarının mahiyeti Yok Yok Hadis IV - H. Akgün.pdf
0b. ders tanıtımı.pdf
14.. HADİS IV EZBER HADİS METİNLERİ.pdf
2 Ebû Hureyre’ye Yöneltilen Tenkitler Yok Yok https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-hureyre
3 Hadis-vahiy ilişkisi Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D02042/1999_1/1999_1_KELESA.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D00033/1998_c34/1998_c34_3/1998_c34_3_SANCAKLIS.pdf
4 Hadislerin yazılması Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2001_1/2001_1_AGIRMANC2.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D00072/1998_1999_16-17/1998_1999_16_17_YUCELA.pdf
5 Hadislerin sayısı Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D01614/1998_2/1998_2_KARATASM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01929/1999_16-17-18/1999_16-17-18_KARATASM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01929/1999_13-14-15/1999_13-14-15_KARATASM.pdf
6 Buhari’ye Yöneltilen Tenkitler Yok Yok https://islamansiklopedisi.org.tr/buhari-muhammed-b-ismail
http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/2014_40/2014_40_OZCANK.pdf
7 Hadislerin Sıhhatinin ictihadiliği Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/G00393/2019_8/2019_8_CIFTCIME.pdf
8 Hadislerin Tarihselliği Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2002_1/2002_1_TARTIN.pdf
9 Ara sınav Yok Yok
10 Hadislerin Anlaşılma Problemi I Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2010_34/2010_34_OZCELIKH.pdf
11 Hadislerin Anlaşılma Problemi II Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D03825/2017_2/2017_2_YILMAZO.pdf
12 Hadislerin Anlaşılma Problemi III Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D01342/2000_3/2000_3_DEMIRELHR.pdf
13 Kuran Bize Yeter Düşüncesi Yok Yok http://isamveri.org/pdfdrg/D097581/2003/2003_YILDIRIME.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/G00083/2018_7-8/2018_7-8_YILDIRIME.pdf
14 Popülizm ve gerçeklik arasında Günümüz hadis tartışmaları Yok Yok
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329419 Günümüz hadis tartışmaları hakkında genel bir fikre sahip olmak
2 1329420 Hadis tartışmalarının ortaya çıkış sebeplerini öğrenme ve konuya dair yorum yapabilme
3 1329421 Günümüz hadis tartışmalarının olumlu ve olumsuz yönlerini anlamak
4 1329422 Hadis tartışmaları ile ilgili kaynaklara ulaşabilme
5 1329423 Hadis tartışmaları hakkında fikir yürütebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3
2 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4
3 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 5 4 5
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek