Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH404 Din Felsefesi 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Öğrencilere temel din felsefesi konu ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir bakış kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Metin Yasa, Varoluşsal İnanç Sorunları, Elis Yayınları, Ankara, 2018. Metin Yasa, Din Felsefesi: Soru, Sorgu, Sonuç, Elis Yayınları, Ankara, 2016. Metin Yasa, “Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Modeline Doğru”, “Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği” Sempozyumu, ( 24-26 Mart), İstanbul, 2010. Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi, Elis Yayınları, Ankara, 2013. Metin Yasa, “İbn Arabi’nin Arada Olma’yı Anlatımı”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, İbn Arabi Özel Sayısı –II, Yıl: 9, Sayı: 23, Ocak-Haziran 2009. Metin Yasa, “Tanrı Hakkında Paradoksal Konuşmak: İbn Arabi ve Karl Barth Örneği”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 17, 147-157, Samsun, 2004. Metin Yasa, İbn Arabi’de Tanrı Merkezli Bütünü Anlamaya Yönelik Bir Metot Olarak Paradoksal Konuşmak, Elis Yayınları, Ankara, 2007. Metin Yasa, “Din Dilinin Tanrı’yı Konuşmadaki Yetersiz İşlevi: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Girişimi”, Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Gazi, Ankara, 2005. Metin Yasa, Rubaileri Işığında Mevlana’da Aşk ve İşlevi, Elis Yayınları, Ankara, 2010. Metin Yasa, Din Felsefesi Açısından Yunus Emre’de Aşk, Yaratılış, Kendi Olma, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002. Metin Yasa, Hayyam’ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Elis Yayınları, Ankara, 2009. Mohapatra, A. R, “Tanrı’nın Varlığı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 16, 351-364, 2003. Metin Yasa, “Ontolojik Kanıt Ne Kadar A Prioridir?”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, 75-89, Samsun, 2006. Metin Yasa, “Güzellik Kanıtı ve Taşıdığı Felsefi Değer”. Ekev Akademi Dergisi, Yıl, 8, Sayı, 18, 1-16, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 2004. Metin Yasa, “Panenteizmin Tarihsel Ardalanı Üzerine”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 18-19, 129-146, Samsun, 2005. Metin Yasa, Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2001. Metin Yasa, “Reenkarnasyon Beşeri Ruhun Ölümsüzlük Arzusunu Tatmin Eder Mi?”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, 239- 246, Samsun, 1997. Metin Yasa, “Tanrı Kavramının Ateolojik Yorumu ve Ateistik Görerek İnan Savı: Bir Paradoksun Aldatıcı Yönünün Çözümüne Doğru”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl, 6, Sayı, 13, 73-85, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 2002. Metin Yasa, “Çağdaş Dünyada Dinin Ateist Yorumu”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl, 7, Sayı, 16, 35-42, Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 2003. Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Elis Yayınları, Ankara, 2003. Metin Yasa, “Eflatun’da Kötülük Problemi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 10, 315- 321, Samsun, 1998. Metin Yasa, “Yunus Emre’nin Kötülük Problemine İlişkin Özgün Çözümlemesi: Bir Aşığın Acıları Tanrı İle Konuşmasının Ufuk Açan Değeri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, 91-101, Samsun, 2006. Metin Yasa, “Doğaya Saygı: Din Felsefesi Açısından Kısa Bir Değerlendirme”, Eski Yeni, Üç Aylık Düşünce Dergisi, Sayı: 21, İlkbahar, 2011. Metin Yasa, “Doğa İle Bütünleşmek: Ömer Hayyam’ın Rubailerinde Doğa Bilinci”, Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 15-16 Mayıs, 2008. Metin Yasa, “Bir Modern Ahlak Sorunu Olarak Ekolojik Sorumluluk ve Doğal Çevreyi Anlama ve Korumada İnsana Düşen Yükümlülük”, Modern Çağda Ahlak Sempozyumu (7-8 Mayıs), Konya, 2010. Razi Hakim, “İkbal’e Göre Sanat Felsefesi”, Çev.: Metin Yasa, (D. Ali Türkmen’le birlikte), Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 187, Temmuz 2006. Mustafa ALİZADE, “Musiki ve Mevlana’da Onun Yeri ve Değeri”, Çev.: Metin Yasa, (D. Ali Türkmen’le birlikte), Marife, 2008. Metin Yasa, “Konevi’nin ‘Yakup Fassı’ Çözümlemesi: Bir Öngörünün İçerdiği Felsefi Derinlik”, II. Uluslararası Sadreddin Konevi Sempozyumu, (06-08 Ekim), Konya, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din Felsefesinin Tanımı ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi, Din Felsefesinin Metodu ve Amacı, Din Dili ve Tanrı’yı Konuşmak, İman, Akıl ve Aşk, Tanrı'nın Varlığının Kanıtları, Tanrı_evren İlişkisi, Ateizm, Kötülük Sorunu ve Teodise Anlayışları, Ölümsüzlük Sorunu, Din-Bilim-Ahlak ve Çevre İlişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 14 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 3 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
10 Tartışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Felsefesinin Tanımı ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi
2 Din Felsefesinin Metodu ve Amacı
3 Din Dili ve Tanrı’yı Konuşmak
4 İman, Akıl ve Aşk
5 Ontolojik Kanıt ve Ahlak Kanıtı
6 Kozmolojik Kanıt ve Teleolojik Kanıt
7 Güzellik Kanıtı ve Ölümsüzlük Kanıtı
8 Teizm-Deizm-Panteizm-Panenteizm
9 Ara Sınav
10 Ateizm
11 Kötülük Sorunu ve Teodise Anlayışları
12 Ölümsüzlük Sorunu
13 Din-Bilim-Ahlak ve Çevre İlişkisi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1101915 Öğrenci, din felsefesinin ilgi alanına giren sorunlar hakkında tartışabilme becerisi kazanır.
2 1101916 Öğrenci, din felsefesi alanında özgünlüğü sağlayabilir ve üretkenlik becerisi kazanır.
3 1101917 Öğrenci, farklı felsefi sorunlar arasında karşılaştırma yeteneği kazanır.
4 1101918 Öğrenci, din felsefesi yapabilmek için gerekli klasik ve çağdaş yaklaşımları bilme ve kullanabilme ve yorum yapabilme deneyimi elde eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek