Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH307 Tasavvuf-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Tasavvuf Tarihi ve Felsefesine ilişkin klasik ve modern literatür bilgisi kazandırmak; Tasavvufun ortaya çıkışı ve tarihi gelişimini ortaya koyarak günümüz tasavvuf düşüncesi hakkında değerlendirme yapabilecek bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat, Dr. Öğr. Ü. Muammer Cengiz, Dr. Öğr. Ü. Mehmet Uyar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İst. 2007. • Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İst. 2006. • Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem yay., İst. 2006. • Osman Türer, Tasavvuf Tarihi, İst. 1998. • Dilaver Gürer, Düşünce ve Kültürde Tasavvuf, İst. 2007. • Kadir Özköse, “Zühd ve Sufilerin Zühde Yükledikleri Anlam”, CÜİFD, VI, sayı: 1, 2002, ss. 175-194. • M. Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Isparta, 2000. • Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İst. 2002. • Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İst. 1990. • Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İst. 1990. • Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, c. 40, İst. 2011. • Reşat Öngören, “Tarikat”, DİA, c. 40, İst. 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvufun kavramsal çerçevesi, tasavvufun kökenine dair tartışmalar, mistisizm ve tasavvuf ilişkisi, tasavvufun kurucu metinleri, tasavvufun başlangıcı olarak zühd, tasavvufun teşekkülü, tasavvufun anahtar kavramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufun Kavramsal Çerçevesi Tasavvuf mad. DİA.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/istilahatus-sufiyy
https://islamansiklopedisi.org.tr/tasavvuf
2 Tasavvufun Konusu, Gayesi ve Metodu Tasavvufun Konusu Gayesi Yöntemi.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/1995_9/1995_9_KONURH.pdf
3 İslâm Düşüncesi ve Tasavvuf İslami İlimler ve Tasavvuf İlişkisi.pdf
TASAVVUF KLASİKLERİ.pdf
4 Sûfî ve Tasavvuf Kelimelerinin Etimolojisi TASAVVUF KLASİKLERİ.pdf
Tasavvufun Kökeni Etimoloji ve Köken.pdf
5 Tasavvufun Menşei Problemi TASAVVUF DEYİMLERİ SÖZLÜĞÜ TANITIM.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/G00141/2016_1/2016_1_YAMANH.pdf
6 Tasavvuf ve Mistisizm İlişkisi: Benzerlikler-Farklılıklar https://cdeniz.com/site/assets/files/2738/metinlerle_tasavvuf_terimleri_sozlugu-_zafer_erginli.pdf
http://isamveri.org/pdfsbv/D00066/1981_4/1981_4_TAHRALIM.pdf
7 Tasavvufa Dair Klasik Eserler: Doktrin Odaklı Metinler USULÜ AŞERE.pdf
Kaynak Eserler.pdf
8 Tabakāt Kitapları: Tarihi Kaynaklar Tabakat Kitapları.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/tovbe
9 Tasavvufun Başlangıcı Olarak Zühd Zühd Dönemi Makale.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D01535/2005_14/2005_14_OKUDANR.pdf
10 Zühd Hareketinin Ekolleşmesi ve Genel Değerlendirmesi Zühd Dönemi Makale.pdf
https://islamansiklopedisi.org.tr/tevekkul
11 Tasavvufun Tedvin Süreci ve Tasavvufî Düşüncenin Sistemleşmesi Tedvin Süreci ve Sistemleşme.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D02498/2018_1/2018_1_GOKCANM.pdf
12 Tasavvuf Terimlerinin Teşekkülü https://islamansiklopedisi.org.tr/istilahatus-sufiyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/uzlet
13 Kavramların Zemîni Olarak Hâl-Makâm http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2008_1/2008_4_ERGINLIZ.pdf
http://isamveri.org/pdfdrg/D238858/2015/2015_INANCEROF.pdf,
14 İbadet ve Ahlâka Dair Terimler /Tasavvufî Tecrübeye Dair Terimler http://isamveri.org/pdfdrg/D238858/2015/2015_INANCEROF.pdf
Tasavvuf Kavramları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512811 Tasavvufun teşekkül süreci, tarihsel gelişimi ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1513756 Tasavvufun konusu gayesi ve yöntemi hakkında bilgi edinir.
3 1513757 Tasavvuf ile diğer dini ilimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
4 1513758 Tasavvufun kaynak eserleri ve kavramlarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4
2 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5
3 3 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 4 5
4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek