Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH347 Kelam Okulları 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Bu ders üçüncü yıl ilâhiyat öğrencilerine belli başlı itikâdî ekollerin doktrinleri hakkında mukayeseli olarak bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında kelamî mezheplerin çözüm önerilerinin önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ, Prof. Dr. İsa DOĞAN, Doç. Dr. Faruk SANCAR, Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdülhamid, İrfan, 1983. İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akaid Esasları, çev. M. Saim Yeprem, Marifet Yayınları. Wolfson, H. Austryn, 2001. Kelâm Felsefeleri: Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelâmı, çev. Kasım Turhan, Kitabevi. Gölcük, Şerafeddin, Toprak, Süleyman, 1988. Kelâm, Selçuk Üniversitesi Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelam Disiplininin Tanımı, Amacı, Temel Konuları ve Metodolojisi; Kelam İlminin Doğuşunda ve gelişiminde Başlıca Tesirler: İç ve Dış Faktörler; İlk Fırkalaşma Hareketleri: Haricîlik, Şi‘îlik, Mürci’îlik, Teşbîhçilik, Cebrîlik, Cehmîlik ve Kaderiyecilik ve Temel Doktrinleri; Mutezile Mezhebi ve Temel İlkeleri; Ehl-i Sünnet Mezhebinin Doğuşu ve İlk Temsilcileri; Ehl-i Sünnet’in Belli-Başlı İtikâdî Ekolleri: Selefiyye Hareketi ve Temel Doktrinleri, Eş‘arîliğin Temel Öğretileri, Mâturîdîliğin Temel Görüşleri; Eş‘arîlik ve Mâturîdîlik Arasındaki Temel Görüş Ayrılıkları; Kelam Alanında Modernist Akımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 21
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kelam Disiplininin Tanımı, Amacı, Temel Konuları ve Metodolojisi
2 Kelam İlminin Doğuşunda ve gelişiminde Başlıca Tesirler: İç ve Dış Faktörler
3 İlk Fırkalaşma Hareketleri: Haricîlik
4 Şi‘îlik
5 Mürci’îlik
6 Teşbîhçilik ve Tecsîmcilik
7 Cebrîlik ve Cehmîlik Temel Doktrinleri
8 Kaderiyecilik ve Temel Doktrinleri
9 Mutezile Mezhebi ve Temel İlkeleri; Ehl-i Sünnet Mezhebinin Doğuşu ve İlk Temsilcileri
10 Ehl-i Sünnet’in Belli-Başlı İtikâdî Ekolleri: Selefiyye Hareketi ve Temel Doktrinleri
11 Ara Sınav
12 Eş‘arîliğin ve Mâturîdîliğin Temel Öğretileri
13 Eş‘arîlik ve Mâturîdîlik Arasındaki Temel Görüş Ayrılıkları
14 Kelam Alanında Modernist Akımlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261721 İslâm Kelâmın doğuşunu hazırlayan faktörleri tutarlı ve rasyonel bir biçimde tahlil edebilme melekesi geliştirmek.
2 1261722 Kelâmın tarihsel süreçte geçirdiği evreleri kavrama becerisi kazandırmak.
3 1261723 Kelâmın tarihsel yapısını ve teşekkülünü derinlikli olarak kavrayabilmek.
4 1261724 Kelâmın İslâmî ilimler içindeki yerini ve önemini bellemek.
5 1261725 Kelamın dini ilimler sahasında yeterlilikler ve yetkinliklerin kazanılmasındaki rolünü kavratmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3
2 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 2
3 5 4 4 4 3 5 2 3 3 3 4 4 2
4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3
5 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek