Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF303 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Araştırma ve Öğretim. İyi Öğretimi Tanımlama. Öğretimde Araştırma: Bir Tarihsel Perspektif. Öğretmede ve Öğrenmede Çağdaş Görüşler Öğretmek için Öğrenme. Öğrenci Çeşitliliği. Öğrenme Biçimleri. Riskli Öğrenciler: Yoksul Çocuklara Öğretim. Öğretmen Planlaması: Araştırma ve Gerçekli. Planlama: İşlevsel Bir Çözümlemek.Öğretimi Planlamada Değişkenler .Çizgisel-Doğrusal Rasyonel Model: Aşamaları Planlama Modeli. Amaçlar: Öğretimi Planlamada Başlama Noktaları. Amaç Türleri, Üç Bilgi Alanı.Uzun-Süreli Planlama Ünite Planlama. Dersi Planlama. Öğrenme ve Öğretme: Genel Bir Öğretimsel Mode.Olumlu Bir Öğrenme Çevresi Yaratmak. Genel Bir Öğretimsel Model. Etkili Öğretmenlerin Özellikleri. Derse Etkili Başlama. Dersi Geliştirme. Dersi Etkili Olarak Bitirme. Öğrenmede Öğrenci Katılım. Öğrenci-Merkezli Öğretim: Öğretimde Yapılandırmacı Yaklaşımı. Kavramları Öğrenme ve Öğretme . Sosyal Etkileşimden Yaralanma.İşbirliğine Dayalı Öğrenme. Tartışmalar. Doğrudan Öğretim: Öğretmen-Merkezli Stratejiler. Becerileri Öğretme. Yüksek Düzeyde Düşünmeyi Öğretme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretimle ilgili temel kavramlar
2 Öğretim Stratejileri
3 Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi. -Yöntem Seçimini Belirleyen Faktörler ile ilgili temel kavramlar
4 Öğretim ve Öğrenme İlkeleri
5 Çeşitli Öğretim Yöntem ve Teknikleri ve İşleyişi
6 Program - Plan Çeşitleri ve İlişkisi. Program ve Planın Eğitimdeki Yeri, Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler
7 Öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları
8 Öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan). Günlük plan ve etkinlik örnekleri
9 Eğitimde Program Geliştirme Süreci
10 Ara sınav
11 Öğrenme modelleri
12 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
13 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamına Uygulanması
14 Öğretim Hizmetinin Niteliğini Artırmada Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları Öğretmen Yeterlikleri /Çeşitli Öğretim Tekniklerinin Sınıf İçi Uygulamaları Dönemin Değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264736 Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir.
2 1264737 Öğretimde strateji, yöntem, teknik, taktik ilişkisini hiyerarşik olarak kurar ve bunların mantığını anlar.
3 1264738 Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
4 1264739 Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
5 1264740 Program ve plan çeşitleri ile bunlar arasındaki örüntüyü bilir, öğretimi planlayabilir.
6 1264741 Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
7 1264742 Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
8 1264743 Bir derse ilişkin öğretimi tasarlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
6 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
7 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
8 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek