Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH355 DİN ANTROPOLOJİSİ 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı antropoloji ve din antropolojisini incelemek suretiyle dinlerin insanın kültür hayatındaki fonsksiyonunu ortaya koymak ve böylece ilahiyat alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin dinlerin gerçek tabiatı kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Rüdiger Braun & Hüseyin Çiçek, New Approaches to Human Dignity in the Context of Qur’anic Antropology The Quest for Humanity, Cambridge: Cambridge Scholar Pub. 2017. - Ali Coşkun, Din Antropolojisi, Kesit Yayınları, 2014. - Brian Morris, Antropolojik Açıdan Din, Ankara: İmge Yayınları, 2004. - Andre Gingrich, Anthropology, by Comparison, London: Routledge, 2003. - Thomas H. Eriksen, What is Anthropology?, London: Pluto Press, 2004. - Fatih Aman, Antropoloji ve Din, Gece Kitaplığı - Franz Boas, General Anthtopology, Boston: D.C. Heath and Company, 1938. - Ekber S. Ahmed, İslam ve Antropoloji, İstanbul: İnsan Yay. 1995. - Thomas H. Eriksen, A History of Anthropology , London: Pluto Press, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste genelde din antropolojisi özelde ise İslam antropolojisi üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
11 Soru-Yanıt 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Antropolojisine Giriş: Din ve antropoloji Kavramları Din Antropolojisinin Alanı ve Tarihsel Gelişim Süreci Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
2 Din, Toplum ve Kültür Evrim ve Tarih düşüncesi Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
3 Din Adaptasyon ve Çevre Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
4 Tabii Semboller Tabiatta ve Toplumda Rol ve Statü Açısından İnsan ve Din Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
5 Din Kökenlerini Açıklayan Antropoloji Kuramları Pozitif Felsefe ve Evrimci Din Nazariyeleri:A. Comte, Spencer, E. Taylor, M. Müller, J. Frazer Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
6 Tekamülcü Din Nazariyeleri: W. Schmidt, B. Malinowski, E. Durkheim, Levy Bruhl ve Bergson Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
7 İnanç, Büyü ve Din Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
8 Mit ve Ritüel Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
9 Vize haftası
10 Antropolojik Perspektifte Din Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
11 İslami Antropoloji Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
12 Yahudi ve Hıristiyan Antropolojisi Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
13 Karmik İnsan anlayışları – Doğu Antropolojisi Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
14 Cinsiyet ve Kutsal / Hac ve Kutsal Yolculuk Ders; teorik olarak-ama-pratik ve teknik imkânlardan yararlanılarak işlenir.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261041 Bu dersi alan öğrenci Antropoloji hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1261042 İnsan bilimleri konusunda fikir sahibi olacak ve din – insan ilişkisi konusunda daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilecektir.
3 1261043 Dinin kökeni hakkındaki tartışmalara derinlikli olarak vakıf olacaktır.
4 1261044 İslam antropolojisi hakkında fikir sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3
2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3
3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3
4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek