Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM204 Sağlık Sosyolojisi 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders sağlık hizmetleri ile toplumun sosyo-kültürel yapısı arasındaki ilişkiyi kurmayı, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik davranış geliştirmeyirmeyi öğretir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Atife ÇETİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Cirhinlioğlu, Zafer.(2019). Sağlık Sosyolojisi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 2- Kasapoğlu, M. Aytül.(1999). Sağlık Sosyolojisi, Sosyoloji Derneği Yayınları, Ankara. 3- Kaya, Kamil.(2003). Türk Toplumunun Yaşama Tarzı, Fakülte Kitabevi, Isparta. 4- TÜRKDOĞAN Orhan, Kültür ve sağlık-hastalık sistemi : Doğu’da bir kasabanın tıbbi sosyolojisi açısından incelenmesi, 5- Dikmen, Aylin (2001) “Giriş”. Toplumbilim Sayı 13 (Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı) sf. 5-11. 6- Gönç-Şavran, T. (2010). Toplumsal Eşitsizlikler ve Sağlık. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi. Sf. 6-18.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyolojinin tanımı, tarihçesi, özellikleri, Sağlık sosyolojisinin tanımı ve konusu, amaçları ve hastalık kavramları, tanımları, Sosyolojinin temel kavramları (sosyal kişilik, sosyal statü ve gruplar, toplum, örgütlenme, kurumlar, kültür, sosyal roller, sosyal hareketlilik, sosyokültürel bütünleşme); Sağlık ve sağlığı etkileyen toplumsal faktörler, Geleneksel tedavi yaklaşımları, toplumsal önemi ve yeri, Sosyal organizasyon ve sağlık–hastalık ilişkisi,Toplumsal değişme süreçleri ve sağlık sistemi üzerine etkileri,Hasta–sağlık görevlisi ilişkileri, bu ilişkilerin toplumsal yapı içindeki yeri,Sağlık sistemleri; hizmet veren ve alan olarak kadın ve sağlık sosyolojisindeki yeri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş
2 Sosyolojinin tanımı, tarihçesi, özellikleri sosyoloji.pdf
3 Sağlık sosyolojisinin tanımı ve konusu, amaçları ve hastalık kavramları, tanımları sağlık sosyolojisi.pdf
4 Sosyolojinin temel kavramları Temel kavramlar-dönüştürüldü.pdf
5 Sağlık ve sağlığı etkileyen toplumsal faktörler Toplumsal faktörler -dönüştürüldü.pdf
6 Sağlık ve sağlığı etkileyen toplumsal faktörler
7 Transkültürel hemşirelik Transkültürel hemşirelik-dönüştürüldü.pdf
8 Hasta–sağlık görevlisi ilişkileri, bu ilişkilerin toplumsal yapı içindeki yeri Hasta-sağlık çalışanı ilişkisi.pdf
9 Ara Sınav
10 Sosyal organizasyon ve sağlık–hastalık ilişkisi
11 Geleneksel tedavi yaklaşımları, toplumsal önemi ve yeri
12 Teletıp
13 Toplumsal değişme süreçleri ve sağlık sistemi üzerine etkileri
14 Sağlık sistemleri; hizmet veren ve alan olarak kadın ve sağlık sosyolojisindeki yeri
15 Yarıyıl sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255965 Sağlık-hastalık ile toplum arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
2 1255966 Sağlık-hastalık olgusunu etkileyen toplumsal faktörleri kavrayabilme
3 1255967 Sağlık-hastalığın kültürel değerler ile ilişkisini kurabilme
4 1255968 .Hastalık davranışının sosyolojik nedenlerini kavrayabilme
5 1255969 Sağlık hizmeti verimliliğini geliştirecek bilinç geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 3 3
2 1 3 3 3 3 2 3 3
3 1 3 4 3 3 2 2 3 3
4 1 2 4 3 3 2 2 3 3
5 1 3 4 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek