Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH352 Halk İnançları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu derste halk inançları, kökenleri, halk inanışlarının halk dindarlığındaki yeri, insan davranış kalıplarına, yaşam biçimine, gelenek ve göreneklere, evreni ve çevreyi algılama biçimine etkisi gibi konular üzerinde durulacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Özkul Çobanoğlu, Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk İnançları, Akçağ Yay., 2004. - Ali Çelik, İslam’ın Kabul ve Reddettiği Halk İnançları, Beyan Yay., 1995. - Y. Kalafat, İslamiyet ve Türk Halk İnançları, Kültür Bakanlığı Yay., 1996. - Hikmet Tanyu, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Elips Yayınları, 2007. - Hikmet Tanyu, “Dînî Folklor veya Dîni-Manevî Halk İnançlarının Çeşit ve Mahiyeti Üzerinde Bir Araştırma -I-“, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1976, cilt: XXI, sayı: , s. 123-142. - Celaleddin Çelik, “Türk Halk Dindarlığında Değişim ve Süreklilik: Ziyaret Fenomeni Örneği”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: IV, sayı: 1, s. 213-239. - Ahmet Yaşar Ocak, Hızır İlyas Kültü, Kabalcı Yayınevi, 200

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, İslam dininin ana kaynaklarına dayanan inanç, ibadet ve uygulamalar ile halk arasında benimsenen inanç ve uygulamaların öğrenciye aktarılmasını, halkın din anlayışının tespit edilmesini, öğrencinin dinin ana kaynaklarındaki inanç ve uygulamalar ile halkın benimsediklerinin arasındaki farkları öğrenmesini, halk inançlarındaki eski Türk inançları ve eski Arap inançlarının etkisinin tespit edilmesini amaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 11 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
11 Soru-Yanıt 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk Bilimlerine Giriş Halk İnançlarının otantikliği ve kaynağı sorunu; halk inançlarının İslam ve diğer dinlerle İlişkisi
2 Halk Bilimlerine Giriş Halk İnançlarının otantikliği ve kaynağı sorunu; halk inançlarının İslam ve diğer dinlerle İlişkisi Eski Türk İnançları (Şamanizmvb.) ve bunların Halk inançlarındaki yeri
3 Eski Türk İnançları (Şamanizmvb.) ve bunların Halk inançlarındaki yeri
4 Eski Türk Dininde Gök Tanrı İnancı Kutsal Algısı Kozmoloji-Kozmogoni ve Eskatoloji anlayışları İbadet
5 Atalar Kültü Mezar, yatır, türbe ve bunlarla ilişkili inançlar
6 Kozmik Merkez: Dağ Kültü Orman ve Ağaç Kültü Ateş Kültü
7 Taşlar ve Sularla İlgili İnançlar
8 Kutsal Hayvan ve Bitkiler
9 Vize Haftası
10 Hıdırellez: Hızır İlyas Kültü
11 Nevruz: Bahar Bayramı
12 Türk Halk İnançlarındaki Renkler
13 Doğum, Ölüm ve Cenaze Merasimiyle İlgili inanç ve uygulamalar
14 Cin, Melek, Ruh, Şeytan vb. doğaüstü varlıklara dair inançlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261057 Öğrenci halk inançlarını tanıyarak kendi kültürel yapısını anlaması kolaylaşacaktır.
2 1261058 Öğrenci diğer halk inançlarına da öğrenerek kendi kültürüyle benzer motifleri yakalayacaktır.
3 1261059 Öğrenci, İnsan bilimleri konusunda fikir sahibi olacak ve din – insan ilişkisi konusunda daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilecektir.
4 1261060 Öğrenci halk inançlarının otantikliği hakkında fikir sahibi olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4
2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3
3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4
4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek