Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH354 İSLAM VE BATI 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'da da İslam hızlı bir yükseliş içerisindedir ve bu yükseliş özellikle birkaç yıldır daha çok dikkat çekmektedir. Son yıllarda 'Avrupa'da İslam'ın yükselişi', 'Müslümanların Avrupa'daki konumu', 'Avrupa toplumları ve Müslümanlar arasındaki diyalog' gibi ana başlıklar altında toplanabilecek pek çok tez, araştırma ve makale yayınlanmıştır. Akademisyenler tarafından hazırlanan bu yayınların yanı sıra medya da, İslam ve Müslümanlar konusunu oldukça sık ele almıştır. Bu ilginin temelinde hiç şüphesiz Müslümanların sayısının gittikçe artıyor olması yer almaktadır. Üstelik bu artış iddia edildiği gibi yalnızca Müslüman ülkelerden Avrupa'ya yaşanan göçten kaynaklanmamaktadır. Elbette bu göçlerin de Müslüman nüfusun artışında önemli bir etkisi vardır, ancak pek çok araştırmacının bu konuya yönelmesindeki asıl sebep, din değiştirip Müslüman olmayı tercih edenlerin sayısındaki artıştır. Bu dersin amacı İslam ve Batı ilişkilerinin bugünkü dünyadaki yansımalarını tespit etmek, dahası İslam’ın ve Müslümanların Avrupa’daki durumu hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof.Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İsam, İstanbul, 2007 W. Montgomery Watt, İslam Avrupa’da, Marmara Üni. İlah. Fak. Vakfı Yay. Kadir Canatan, Avrupa’da İslam, Beyan Yay., 2005. Jack Goody, Avrupa’da İslam Damgası, Etkileşim Yay., 2005. Ali Köse, Avrupa ve İslam, İz Yayıncılık, 2009. Jytte Klausen, İslamı Yeniden Düşünmek: Batı Avrupa’da Siyaset ve Din, çev. Mahmut Aaydın, Liberte Yay., 2008. Peter Antes, “Avrupa’da İslam”, çeviren: Süleyman Turan, Marife: Bilimsel Birikim, 2005, cilt: V, sayı: 2, s. 203-218. Mehmet Özdemir, “Avrupa’da Dünden Bugüne Müslüman İmajı ve Bazı Fiili Neticeleri” , İslâmî Araştırmalar, 2000, cilt: XIII, sayı: 2, s. 174-179.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste İslam’ın ve Müslümanların Avrupa’daki durumu, tarihçe, meydan okumalar, imkanlar ve gelecek konusunda öğrencilere bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 0 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
11 Soru-Yanıt 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam be Batı Nedir? İslam ve Batı Medeniyetinin Tarihsel Kökleri
2 İslam’ın Tarih Sahnesini Çıkışı
3 Üç İslam Algısı : Teolojik, Siyasi ve Kültürel Meydan Okuma
4 Orta Çağlar Haçlı Seferleri ve Skolastik Düşünce
5 Avrupa Kolonyalizmi, Seyyahlar ve Oryantalizm
6 Endülüs: İslam’ın Batı’ya Etkisi Endülüs’te Çok Kültürlülük
7 İslam Medeniyetinin Avrupa’yı Keşfi
8 İslamofobi Kavramı: Dünü, Bugünü ve Geleceği
9 Vize Haftası
10 Karikatür Krizi ve Charlie Hebdo Olayı
11 Avrupa, Müslüman Göçmenler ve Irkçılık Müslümanlar Teröristtir Algısı
12 Çağdaş Hıristiyan Düşünürlere Göre Hz. Muhammed’in Peygamberliği Sorunu
13 Çağdaş Hıristiyan Düşünürlere Göre Kur’an Vahyinin Tabiatı ve Statüsü Sorunu
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1482771 Öğrenci Doğu-Batı kavramlarının hangi anlamlara geldiğini kavrar.
2 1482772 Öğrenci Haçlılar, Skolastik düşünce ve oryantalizmin bugünkü İslam Batı ilişkilerine etkisini mukayese imkanı bulur.
3 1482773 Öğrenci "ben" tasavvuruyla "öteki" algılarının bugün İslam be Batı ilişkilerini nasıl belirlediğini kavrar.
4 1482774 Öğrenci Batılıların İslam tasavvuru hakkında ilk dönemlerden modern döneme karşılaştırmalı olarak bilgi sahibi olur.
5 1482775 Öğrenci Batı'nın Hz. Muhammed ve Kur'an algısını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 5
2 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3
4 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 3 3 4
5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek