Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF403 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Din eğitim ve öğretimi alanının temel kavramları, Din Kül. ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında genel ve özel eğitim kavramlarının tanıtılması, ilköğretim boyutunda Din Kül. ve Ahlak Bilgisi dersinin amaç ve kazanımlarının tanıtılması ve bunların derste çeşitli materyal, yöntem ve tekniklerin kullanılarak uygulamasını sağlama, DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları, DKAB dersinde ölçme ve değerlendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halis Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, M.Ü. İFAV yay, İstanbul, 1999 2. İlköğretim DKAB Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu, MEB, Ankara 2006 3. Muhsin Hesapçıoğlu, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 3. Baskı, Beta Yay, İstanbul, 1994. 4. Recai Doğan-Cemal Tosun, DKAB Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA yay, Ankara 20035. Akyürek, S. DKAB Öğretimi, Nobel: 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Alanın temel kavramları Din öğretimi programlarının tarihçesi ve yasal dayanakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programının dayandığı ilkeler ve amaçları İnanç-ibadet öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin amacı, muhtevası, ders kaynakları, dersin işlenişi hakkında bilgilendirme, DKAB dersinin Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yeri.
2 Türkiye'de Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin tarihi gelişimi
3 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin bireysel ve toplumsal temelleri, yasal dayanakları
4 Dünyadaki din eğitimi modelleri karşısında Türkiye'de din dersleri, Başlıca din öğretimi program yaklaşımları; Din öğretiminde program geliştirme süreci
5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programının dayandığı ilkeler ve amaçları, DKAB programının temel yaklaşımları
6 DKAB dersinin temel bileşenleri (inanç-ibadet-ahlak) ve gelişim basamakları
7 Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi programının incelenmesi (Öğrenme alanları açısından)
8 Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi programının incelenmesi (Kazanımlar ve değerlendirme süreçleri açısından)
9 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimi için öğretim strateji - yöntem-tekniklerin kullanım ilkeleri
10 Arasınav
11 DKAB dersinde kullanılabilecek ilke ve yöntemleri (örnek olay, proje temelli öğrenme, problem çözme, işbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, bilişsel çıraklık, durumsal ve bağlamsal öğrenme vb.) ve sınıf içi uygulamalar
12 DKAB dersinde kavram öğretimi ve uygulama
13 DKAB dersinde ayet ve hadislerin kullanımı ve uygulama DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları
14 DKAB dersinde proje ve performans ödevleri ve uygulama, DKAB dersinde ölçme ve değerlendirme ve uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274481 Türk Milli Eğitim Sisteminde DKAB dersinin yerini ve önemini kavrar.
2 1274482 DKAB öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
3 1274483 Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynakları kullanır.
4 1274484 DKAB öğretim etkinlikleri planlayabilme, ders planı ve günlük plan yapar.
5 1274485 Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek