Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH457 KARŞILAŞTIRMALI KUTSAL METİNLER 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı dinsel geleneklerin kutsal metinlerini incelemek suretiyle yaşayan dünya dinlerinin kutsal kitapların ne olduğunu, nasıl derlendikleri ve muhtevaları hakkında bilgi sahibi yapmak ve dini yaşantıda karşımıza çıkan bazı kavramların kutsal kitaplardaki yerlerini karşılaştırma yapmak suretiyle öğrencilerinin konuyu kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof.Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• World Scripture: A Comparative Anthology of Sacred Texts, New York, 1991. • W. C. Smith, What is a Scripture, London, 1993. • Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Ankara, 1997. • Richard Cooke, New Testament, London, 2009 • Kitab-ı Mukaddes (Yeni Ahit ve Eski Ahit)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere başta Kuran olmak üzere diğer kutsal kitap ve yazılarda bulunan bazı ortak konular mukayese yöntemiyle tartışılacaktır. Kur’an ve Kutsal Kitap’taki paralel ayetler tespit edilip müzakere edilecektir. Kutsal Kitaplarda Karşılaştırmalı Olarak Mitolojik Materyaller ve Öyküler incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
27 Makale Yazma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kutsal Kitaplara Giriş: Bir Metin Olarak Kutsal Kitap
2 Kutsal Metinleri Anlama ve Hermenötik Metodu
3 Eski Ahit’in (Tanah’ın) Oluşum Süreci ve Genel Muhtevası
4 Yeni Ahit’in Oluşum Süreci ve Muhtevası İncilerin oluşum süreçleri, muhtevaları ve kaynaklık değeri
5 Hint Kökenli Dinlerin Kutsal Yazıları ve Muhtevaları
6 Kur’an ve Diğer Kutsal Yazılar
7 Kur’an ve Kutsal Kitap’taki paralel ayetler
8 Kutsal Kitaplarda Karşılaştırmalı Olarak Mitolojik Materyaller ve Öyküler
9 Vize Haftası
10 Kutsal Kitapları Anlamada Mitolojinin Rolü
11 Kutsal Kitaplarda Karşılaştırmalı Olarak şiddet, kadın, ahlaki esaslar, ölüm ve ötesi
12 Dini Yaşantıda Karşımıza Çıkan Bazı Kavramların Kutsal Kitaplardaki Yerleri
13 Kutsal Kitapların Tenkidi
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260743 Bu dersi alan öğrenci kutsal kitapların ana muhtevaları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1260744 Bu dersi alan öğrenci dinlerinin kutsal kitapların ne olduğunu, nasıl derlendikleri öğrenecek.
3 1260745 Öğrenciler, dini yaşantıda karşımıza çıkan bazı kavramların kutsal kitaplardaki yerlerini karşılaştırma yapmak suretiyle öğrenmiş olacaklar.
4 1260746 Öğrenciler kıssa ve mitolojik söylemin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği konusunda malumat sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3
2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3
4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek