Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH445 Günümüz Kelam Problemleri 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu ders dördüncü yıl ilâhiyat öğrencilerine günümüz kelam problemleri ve onların çözüm şekilleri hakkında bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında kelamın önemini tanıtır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsa DOĞAN, Prof. Dr. Fethi Kerim KAZANÇ, Doç. Dr. Faruk SANCAR, Dr. Öğr. Üyesi Rıza KORKMAZGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özervarlı, M. Sait, 1998. Kelâm’da Yenilik Arayışları (XIX. yüzyıl - XX. yüzyıl başı), İSAM Yayınları.        Rahman, Fazlur, 1990. İslâm ve Çağdaşlık (İslâm Eğitim Tarihinde) Fikrî Bir Geleneğin Değişimi, çev. Alpaslan Açıkgenç ve M. Hayri Kırbaşoğlu, Fecr Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kelâm ilmi ve Bugünkü Konumu: Yakın Dönemde Kelâm İlmini Etkileyen Gelişmeler; Kelâm Alanında Sistematik Yeniden Yapılanma, Amaç, Metod ve Konular Bakımından Yenilenme (Tecdîd); Temel Problemler: Bilgi Sorunu ve Akılcılık, Ulûhiyet Sorunu, Tabiat Kavramı, Peygamberlik Sorunu, Öteki Dünya Sorunu, İnsan Anlayışı: İnsan Aklı, Nesneler Dünyası ve Ahlâkî Değerler, Hür İrade ve Sorumluluk; Klâsik Tartışmaların Önemini Yitirmesi, Mezhep Taassubunun Zayıflaması ve Eleştiri Zihniyetinin Gelişmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kelâm ilmi ve Bugünkü Konumu; Yakın Dönemde Kelâm İlmini Etkileyen Gelişmeler;
2 Kelâm Alanında Sistematik Yeniden Yapılanma, Amaç, Metod ve Konular Bakımından Yenilenme (Tecdîd)
3 Temel Problemler: Bilgi Sorunu ve Akılcılık
4 Ulûhiyet Sorunu
5 Tabiat Kavramı
6 Peygamberlik Sorunu
7 Öteki Dünya Sorunu
8 İnsan Anlayışı; İnsan Aklı
9 Nesneler Dünyası
10 Ahlâkî Değerler
11 Ara Sınav
12 Hür İrade ve Sorumluluk
13 Klâsik Tartışmaların Önemini Yitirmesi
14 Mezhep Taassubunun Zayıflaması ve Eleştiri Zihniyetinin Gelişmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1483722 Sistematik kelam konuları üzerinden kelâmın güncelliğini ve dinamikliğini kavratmak.
2 1483723 Kelâmın sorun çözme mantığını ve yöntemini anlama melekesi kazanmak.
3 1483724 Diğer dinî disiplinlerle sistematik kelam konuları bağlamında tutarlı ilişkiler kurabilmek.
4 1483725 Sistematik inanç meseleleri üzerinden İlahiyat alanında yeterlilikleri kazanma becerisi geliştirmek.
5 1483726 İnanç meselelerini rasyonel ve tutarlı bir biçimde kavrama, tartışma ve değerlendirme kabiliyeti kazandırma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 5 5 3
2 4 4 3 5 2 5 4 2 2 4 5 5 3
3 5 4 3 5 2 5 4 3 2 4 5 5 3
4 4 4 4 4 3 5 4 2 3 4 4 5 3
5 5 4 3 5 3 5 4 3 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek