Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH446 Klasik Tasavvuf Metinleri 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu ders, tasavvufun temel metinlerinden örnek okumalar ile tasavvuf kültürünü tanımayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Tasavvuf I, Tasavvuf II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhasibi, er-Riaye li Hukukillah Serrac Tusi, el-Luma Ebu Talib Mekki, Kutu'l-Kulub Kelabazi, et-Taarruf Kuşeyrî, Risâle, Beyrut, trs. Bakli, Meşrebu'l-Ervah Sühreverdi, Avarifü'l-Maarif Makdisi, Safvetü't-Tasavvuf Hucvîrî, Keşfü'l-Mahcûb, Kahire, 1974. Gazali, İhyau Ulumi'd-Din Abdullah Herevî, Menâzilü's-Sâirîn, Mısır,1908. Ethem Cebecioğlu,Tasavvuf Klasikleri, İst. 2010. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz Yayıncılık, İst. 2006 Osmanlı Toplumunda Tasavvuf(16-19.yy.) Mustafa Kara, Tekke Eğitimi ve Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2008, cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 107-138 Mustafa Kara, XIV ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar, İslâmî Araştırmalar, 1999, cilt: XII, sayı:2, s. 130-148 Vahit Göktaş, Kelâbâzî'nin et-Ta'arruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf Adlı Eserinin Şerhleri ve Şârihleri, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/2, cilt: VII, sayı:14, s. 129-146 Süleyman Uludağ, Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesinin Temel Kaynakları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, tasavvufun temel kaynaklarını (Muhasibi, Kuşeyri, Hucviri, Kelabazi, Ebu Talib Mekki, Gazali vb.) konu edinmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 1 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvuf ve tarikatlar tarihinin kaynaklarına genel bir bakış
2 Abdullah b. Mübarek'in Kitabü'z-Zühd'ü ve Kütabü'z-Zühd örnekleri
3 Er-Riaye li Hukukillah
4 Hatmü'l-Evliya
5 El-Luma'
6 Kutü'l-Kulub
7 Taarruf
8 Er-Risâle
9 Keşfü'l-Mahcub
10 Menazilü's-Sairin
11 Ara Sınav
12 İhyau Ulumi'd-Din
13 Safvetü't-Tasavvuf
14 Avarifü'l-Maarif
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1262074 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
2 1262075 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
3 1262076 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
4 1262077 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 5 3 3 4 4 4 4 5 5
2 5 2 5 2 5 3 3 3 3 4 4 4 5
3 5 5 2 5 2 3 4 4 4 3 3 2 2
4 2 2 5 3 5 3 3 3 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek