Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH448 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Öğrencierin modern dönemde ortaya çıkan dini akınlar hakkında bilgi sahibi olması ve ilgili kavramları açıklaması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Kutluer, İlhan, "İslamcılık", DİA. - Büyükkara, M. Ali, Çağdaş İslami Akımlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern dünyanın ortaya çıkışı, modernitenin dinlere meydan okuyuşu, İslam Dünyasında modern meydan okumaya karşı tepkiler, Selefi Akımlar, Reformist akımlar, İhvan-I Müslmin, Tebliğ Cemaati, Türkiyede Nakşi Gruplar, Süleymancılık, Nurculuk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modernitenin Ortaya Çıkışı: Rönesans, Reform Haraketleri, Bilimsel Devrim rönesans.docx
2 Modernitenin Ortaya Çıkışı (II): Aydınlanma Çağı, Pozitivizm, Batı Merkezcilik BATI AYDINLANMASININ DÜŞÜNSEL KÖKENLERĐ VE ELEŞTĐRĐSĐ1 A.docx
3 Modern Paradigma: Bireyselcilik, Rasyonalizm, İlerlemeci Tarih Anlayışı, Bilimin Mutlak Otoritesi https://www.researchgate.net/publication/311534537_MODERNITE_PROJESININ_KOKENLERI_DINAMIKLERI_VE_SONU
4 Kolonyalism ve İslam Dünyasının Sömürgeleştirilmesi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/407199
5 Batılılaşmaya Tepkiler ve İslamcılığın Ortaya Çıkışı İSLAMCILIK.docx
6 İslamcılığın Temel Özellikleri İSLAMCILIK.docx
7 İslamcılığa Yöneltilen Eleştriler İsmail Kara- İslamcılık.pdf
8 Ara Sınav
9 20. Yüzyılda İslam Dünyasında Temel İslami Akımlar: Selefi Akımlar M. Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 65-82
10 Tarikat Yapılanmaları M. Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, 111-118
11 İslam Dünyasında Islah ve Tecdit Hareketleri M. Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 23-36
12 Türkiyede Dini Akımlar -I M. Ali Büyükkara, Çağdaş İslami Akımlar, s. 139-145
13 Türkiyede Dini Hareketler -II
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548359 1. Dersin sonunda öğrenciler modernitenin teme karakteristik özeliklerini kavramış olacaklardır. 2. İslam Dünyasında ortaya çıkan Selefi akimlar ile ilgili açıklama yapabilecektir 3. Reformist akımlar hakkında bilgi sahibi olacaktır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek