Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Nicel araştırmanın temel özellikleri ve çeşitli yöntemleri konusunda kavramsal bir temel oluşturma ve uygulamalarla nicel araştırma hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇEVİK KANSU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar: Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L.A. (2014). Research methods, design, and analysis (12nd. Ed.). London: Pearson. Creswell, J.W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Ed.). London: Pearson. Cresswell, J.W. (2017). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi (H. Ekşi çev.ed). İstanbul: Edam. (Çalışmanın orijinali 2011`te yayımlanmıştır.) Fraenkel, J.R., Wallen, N.E. & Hyun, H. H. (2012). How to design & evaluate research in education (8th Edt.). London: McGraw Hill. Gay, L.R., Mills, G.E., & Airasian, P.W. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10th Edt.). London: Pearson. McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). London: Pearson. Yardımcı Kaynaklar: Anderson, G. (2000). Fundamentals of educational research. London: Routledge Falmer (LB 1028 A545 2000). Balnaves, M. & Caputi, P. (2001). Introduction to quantitative research methods: An investigative approach. London: Thousand Oaks (HA 29/B180/2001). Baş, T. (2010). Anket (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Bell, J. (2005). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education and social sciences (4th Edt.). Buckingham: Open University Press. Bonate, P.L. (2000). Analysis of pretest-posttest design. London: Chapmann & Hall. Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151. Campbell, D.T. & Stanley, J.C. (1963). Experimental & quasi-experimental designs for research. London: Houghton Mifflin. Carifio, J., & Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical Education, 42, 1150– 1152. Christensen, P.M. & James, A. (2000). Research with children: perspectives and practices. London: Falmer Press (HQ 767.85/C462/2000). Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6 th Edt.). London: Routledge. Colton, D., & Covert, R.W. (2007). Designing and constructing instruments for social research and evaluation. NewYork: Wiley. Cramer, D. (2003). Advanced quantitative data analysis. Philadephia: Open University Press. Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2 nd Ed.). London: Sage Publications (H62 C865 2003). Creswell, J.W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th Ed.). London: Sage Publications. Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social research projects (4th Edt). Buckingham: Open University Press. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi. Grimm, L.G. & Yarnold, P.R. (1995). Reading and understanding multivariate statistics. Washington: American Psychological Association (QA 278 R221 1995). Hancock, G.R. & Mueller, R.O. (2010). The reviewer’s guide to quantitative methods in the social sciences. London: Routledge. Johnson, R.B., & Christensen, L. (2000). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (5th Ed.). London: Sage. Maxim, P.S. (1999) Quantitative research methods in the social sciences. Oxford: Oxford University Press (HA 29 M450 1999). Mertens, D.M. (2005). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods (2 nd Edt.). London: Sage Publications (LB1028 M557 2004). Meyers, L.S., Gamst, G. & Guariona, A.J. (2005). Applied multivaried research: Design and interpretation. London: Sage. Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology. London: Falmer Press (LB 2846/P346/1996) Robson, C. (2002). Real world research (2nd Edition). Oxford: Blackwell. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D.T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. New York: Haughton Mifflin. Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.1). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.1) Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.2). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.2) Salkind, N.J. (Edt.). (2010). Encyclopedia of research design (V.3). London: SAGE Publications. (HA 29 E525 2010 v.3) Saris, W.E., & Gallhofer, I.N. (007). Design, evaluation, and analysis of questionnaires for survey research. NEW York: Wiley. Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel. Tezbaşaran, A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (3. Baskı). e-kitap.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nicel araştırmalarda veri toplama teknikleri, araştırmada kullanılacak istatistiksel çözümleme ve test teknikleri; SPSS for Windows ve Microsoft MS Excel gibi istatistik ve tablolama yazılımları kullanılarak nicel verileri analiz etme; yapılan araştırmanın sonuçlarını kurallarına uygun olarak raporlaştırma, araştırmanın sonucunda uygun çözüm önerilerinde bulunma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
4 Quiz 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 13 5 65
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nicel araştırmanın temel kavramları
2 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması
3 Nicel araştırmanın önemi
4 Nicel araştırmada analiz
5 Nicel araştırmada gözlem
6 Anket geliştirme süreci
7 Anket sorularının oluşturulması
8 Anket sorularının oluşturulması
9 Ara sınav
10 İstatistiksel kavramlar
11 Eğitimde SPSS kullanımı
12 Verilerin analizi
13 Sonuçların yazılması
14 Sonuçların değerlendirilmesi
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519676 Öğrenciler, nicel araştırma metodunu kullanarak tez yazabilme hakkında bilgi edineceklerdir.
2 1519677 Öğrenciler, öğrendiklerini tez çalışmalarında uygulama ve araştırma hakkında bilgi edineceklerdir.
3 1519688 Öğrenciler, eğitimde bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavram ve bilgileri hakkında bilgi edineceklerdir.
4 1519694 Öğrenciler, istatistiksel kavramlar hakkında bilgi edineceklerdir.
5 1519695 Öğrenciler, eğitimde SPSS kullanımı hakkında bilgi edineceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77937 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilgileri geliştirebilir, derinleştirebilir ve bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilir.
2 77938 Sınıf Öğretmenliği alanındaki konularla diğer bilim alanları arasındaki ilişkiyi kavrayabilir, yeni ve karmaşık fikir, olay ve olguların değerlendirmesinde uzmanlık gerektiren bilgileri etkin biçimde kullanabilir.
3 77939 Alanıyla ilgili üst düzey nitel ve nicel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanma becerisi kazanabilir.
4 77940 Yeni bir yöntemi veya daha önce kullanılmakta olan yöntemleri kullanma becerisi kazanabilir.
5 77941 Özgün buluş, görüş, yaklaşım ve önerilerini uzmanlardan oluşan topluluklar önünde savunabilir, etkili iletişim kurarak tartışabilir.
6 77942 Sınıf Öğretmenliği alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelerin; bilgi toplumu oluşturma, bilimsel yöntemlerle sorun çözme ve karar aşamalarında etkin görevler üstlenebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 2 5
3 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 5
5 4 5 5 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek