Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT504 İleri Çalışma Ekonomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Emek piyasasını öğrenmek ve mikro ve makro iktisat ile analiz edebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Arş. Gör. Yavuz Yayla

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlker Parasız ve Melike Bildirici, Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2002 M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi , Beta Yayınları, 2007 Mete Törüner, Kuvvet Lordoğlu, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, 1995, Makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Emek piyasası, emek arz ve talebi, sendikalar, göç ve iktisat okullarının emek piyasası hakkındaki görüşleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 4 56
17 Alan Çalışması 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışma Ekonomisi Kavramı
2 İşgücü, İstihdam, İşsizlik Kavramları ve UÇÖ İşgücü Çerçevesi Yaklaşımı
3 İşgücü Piyasasının Yapısı ve İşleyişi
4 İşgücü Piyasasında Sunum, İstem ve Dengenin Sağlanması
5 İşsizlik
6 Ekonomik Krizler ve İşgücü Piyasalarında Değişim
7 Ücret Kuramları
8 Ücret Oluşumu ve Farklılaşması
9 Türkiye de Ücretlerin Yapısı
10 ara sınav
11 İşçi Sendikalarının İşgücü Piyasasına Etkileri ve Ücretler
12 Toplu Pazarlık ve Ücretler
13 Gelir Dağılımı ve Gelir Dağılımında Yaşanan Gelişmeler
14 emek piyasası ve mekansal hareketlilik
15 emek piyasasında ayrımcılık
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546061 İşgücü piyasasını ve işleyişini anlatabilmek
2 1546062 İşgücü piyasasında sunum ve istemi çözümleyebilmek
3 1546063 İşsizliğin gerekçelerini ve çözüm yollarını gösterebilmek
4 1546064 Ücret ve oluşumunu saptayabilmek
5 1546065 Gelir dağılımını betimleyebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78446 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78447 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78448 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78449 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78450 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78451 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78452 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78453 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78454 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78455 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78456 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78457 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78458 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78459 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78460 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78461 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78462 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78463 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78464 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78465 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78466 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78467 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 2 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 1 1 1 2
2 3 3 3 3 2 2 1 1 5 5 2 2 3 3 2 2 1 4 5 2 2 2
3 3 3 2 2 1 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 2 3 3 3 3
4 2 1 4 4 5 5 2 2 2 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5
5 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 2 5 5 5 2 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek