Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT517 İleri Bölgesel Kalkınma 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenlerini araştırmak, bölgesel dengesizliklerin sonuçlarını incelemek, bölgesel kalkınma ve gelişme kuramlarını değişen koşullarda analiz etmek, Türkiye'de bölgesel kalkınma sorunlarının ve uygulanan bölgesel kalkınma politikalarının incelenmesi dersin amaçlarını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Arş. Gör. Yavuz Yayla

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bölgesel İktisat, Zeynel Dinler Bölgesel Ekonomi Teori ve Politikalar, M. Akif KARA Bölgesel Politikalar ve Yeni Dinamikler, Aylan Arı Bölgesel kalkınma kavram, kuram ve politikalarında yaşanan değişimler, Ayda Eraydın, Kentsel Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu 2003 (KEAS ‘03), www. kalkınma.gov.tr www.tepav.org

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bölgeler arası gelişme farklılıklarının nedenleri, bölgesel kalkınma politikası amaçları, araçları, bölgesel kalkınma ve gelişme teorileri, AB bölgesel kalkınma politikaları, bölgesel kalkınma ajansları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 27 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ders izleme planı ve derste kullanılacak kaynaklar hakkında genel çerçeve
2 Kalkınma kavramı, Kalkınma kavramının düşünsel kökenleri, doğuşu ve zaman içerisindeki seyri,
3 Kalkınma teorileri, kalkınma stratejileri, Türkiye'de kalkınma planları
4 Bölgesel kalkınma kavramının ortaya çıkması, mekan, ölçek, post fordizm, esnek üretim sistemleri
5 Bölgesel ekonomiye yönelik kavramsal ve kuramsal çerçeve
6 Kuruluş yeri teorileri, bölgesel kalkınma ve büyüme teorileri
7 Bölgesel Ekonomik Politikalar
8 Bölgesel Ekonomik Politikalar
9 Ara sınav haftası
10 AB Bölgesel Ekonomi Politikaları
11 Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Politikalar
12 Türkiye'de Bölgesel eşitsizlikler
13 Türkiye Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
14 Bölgesel Kalkınma Ajansları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546047 Bölgesel gelişme teorilerinin değişen koşullarda geçerliliğini tartışabilir
2 1546048 İşletme ve ekonomik faaliyetlerin yerleşme kararlarının iktisadi mantığını anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78446 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 78447 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 78448 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 78449 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 78450 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 78451 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 78452 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 78453 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 78454 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 78455 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 78456 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 78457 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 78458 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 78459 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 78460 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 78461 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 78462 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 78463 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 78464 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 78465 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 78466 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 78467 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 3 3 2 2 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 3 4
2 5 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 5 4 5 5 4 4 3 2 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek