Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR509 Turizm Pazarlaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Ders, turizm pazarlaması ve turizm işletmelerinin pazarlama sorunları üzerine sunulacak temel bilgileri takiben, bir hizmet olarak turizm ürünlerinin pazarlanmasındaki farklılıkların belirlenmesini ve tanıtım ve pazarlama araçları ile turizmde pazarlama karması elemanlarının incelenmesini, sektörden örneklerle ve uygulamalı çalışmalarla ele almayı amaçlamaktadır. İlk haftalarda konuları belirlenen ve turizmin alt sektörlerinden farklı işletme örnekleri için hazırlanacak pazarlama stratejileri ödevleri, öğrenciler tarafından sunulacak ve sınıf tartışmalarına imkan sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÇİLİNGİR ÜK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Notu Kozak, M. (2008). Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık. Diğer Kaynaklar  Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C. (2009). Marketing for Hospitality and Tourism, 5th ed., Oxford: Prentice Hall, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel pazarlama anlayışı; turizm hizmetleri pazarlamasının geleneksel pazarlama yaklaşımından farklılıkları; hizmetlerin özellikleri; turizm pazarlama karması elemanları; turizm pazarlama politikası ve stratejilerinin anlatılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 70
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1  Turizm Pazarlaması: Giriş
2  Turizm Pazarlaması Çevresi ve Pazarlama Planlaması
3  Turizmde Pazarlama Karması: Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma
4 Turizmde Pazarlama Karması: İnsan, Fiziksel Kanıtlar, Süreçler
5  Turizm Pazarlamasında Rekabet
6 Turizm Pazarlamasında Yeni Eğilimler ve Gelişmeler
7 Turizm Pazarlaması Alanında Güncel Akademik Çalışmalar
8 Destinasyon Pazarlaması
9 Vize
10  Ziyaretçi Çekim Merkezleri Pazarlaması
11  Konaklama İşletmeleri Pazarlaması
12 Seyahat Acentaları / Tur Operatorleri Pazarlaması
13 Yiyecek İçecek İşletmeleri Pazarlaması
14  Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252602 Ulusal ve uluslararası turizm sektöründe, turizm pazarlamasının önemini ve turizm pazarlamasında güncel uygulamaları inceleyerek analiz edebilecek
2 1252603  Ulusal ve uluslararası turizm pazarlaması uygulamalarını etkilemesi muhtemel faktörleri irdeleyerek, turizm işletmeleri ve turistik destinasyonlar tarafından uygulanabilecek pazarlama stratejileri önerilerinde bulunabilecek
3 1252604 Farklı turizm işletmeleri ve turistik destinasyonlar tarafından uygulanan turizm tutundurma çalışmaları ile kullanılan pazarlama araçlarını inceleyerek, örnek olay çalışmaları üzerinde başarılı ve başarısız uygulamaları tartışabilecek
4 1252605  Turizm işletmeleri ve turistik destinasyonlar için pazarlama planları geliştirebilecek bilgi birikimine sahip olabilecek
5 1252606  Turizm pazarlaması çevresini oluşturan faktörleri irdeleyerek, pazarlama çalışmalarının temelini oluşturan çeşitli analiz yöntemlerini kullanabilecek seviyeye ulaşacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69602 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 69603 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 69604 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 69605 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 69606 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 69607 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 69608 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 69609 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 69610 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
10 69611 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
11 69614 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
12 69613 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
13 69612 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
14 69621 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 69615 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 69620 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
17 69616 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 69617 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 69618 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 69619 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 2 4 2 1 2 1
2 5 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1
3 5 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1
4 4 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1
5 5 1 2 1 1 2 4 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek