Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR605 Turizm İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, işletmenin maliyetlerinin belirlenmesinde, yönetimin planlama, kontrol ve karar alma aşamalarında kullanacakları bilgilerin üretilmesinde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklamaktır. Bu amaçla, ürün maliyetlerinin hesaplanması, maliyet analizlerinin yapılması, üretilen maliyet bilgilerinin karar alma sürecinde kullanılması sağlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erdal YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Büyükmirza, K., ( 2013) Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Yayınevi, Ankara. 2.Yükçü, S.(2011), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta , Basın Yayın Dağıtım, İzmir. 3. Lazol, İ. (2011), Maliyet Muhasebesi, Ekin Kitabevi, Bursa. 4. Çaldağ, Y., ( 2011) Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Yayınevi, Ankara. 5.Karakaya, M. (2007) Maliyet Muhasebesi, Gazi Yayınevi, Ankara. 6. Küçüksavaş, N.(2006) Maliyet Muhasebesi, Kare yayınları, İstanbul. 7.Horngren, C., Foster, G., Datar, S. (2000), Cost Accounting, 10. Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA. 8. Drury, C. (2004) Management and Cost Accounting, 6. Edition, Thomson, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini maliyet muhasebesinin temel kavramları, stok değerleme yöntemleri, gider dağıtımları, maliyet sistemleri, mali tablolar, bütçeleme ve faaliyet tabanlı maliyetleme oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40
49 Performans 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maliyet muhasebesinin kavramsal çerçevesi
2 Maliyetlerin sınıflandırılması
3 Stok değerleme yöntemleri (FIFO, LIFO, ağırlıklı ortalama)
4 Stok kayıt yöntemleri (Perpetual, Continuoous)
5 Maliyet tahsisi * Basit tahsis
6 Maliyet ayırmaları * Adım adım ayırma
7 Vize Sınavı
8 Maliyet tahsisi * Matematik tahsis
9 Maliyet tahsisleri * Planlanan tahsisi
10 İş emri maliyet sistemi, proses maliyetleme sistemi
11 Maliyet hesaplama sistemleri
12 Mali tablolar (Satılan malın maliyeti, Gelir tablosu, bilanço)
13 Bütçeleme
14 Etkinliğe dayalı maliyetleme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529463 Temel maliyet kavramlarını kavrar.
2 1529464 Stok değerleme yöntemlerini uygular.
3 1529465 Gider dağıtım yöntemlerini ayırt eder.
4 1529466 Bütçeleme yapar.
5 1529467 Faaliyet tabanlı maliyet analizi yapar.
6 1529468 İşletme maliyetlerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77338 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 77339 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 77340 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 77341 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 77342 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 77343 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 77344 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 77345 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 77357 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 77346 İşletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 77347 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 77348 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 77349 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 77350 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 77353 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
16 77351 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
17 77352 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 77354 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir
19 77355 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 77356 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
6 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek