Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrenme stilleri esasında sosyal bilgiler eğitimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevin Özdemir

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Boydak, A. (2008). Öğrenme stilleri, İstanbul: Beyaz yayınları Veznedaroğlu, R. L., & Özgür, A. O. (2005). Öğrenme stilleri: tanımlamalar, modeller ve işlevleri. İlköğretim Online, 4(2), 1-16. Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87). Ekici, G. (2002). Gregorc öğrenme stili ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(123). Babadoğan, C. (2000). Öğretim stili odaklı ders tasarımı geliştirme. Milli Eğitim Dergisi, 147, 61-63. Şimşek, N. (2002). BİG 16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47. Gülbahar, Y. (2005). Öğrenme stilleri ve teknoloji. Eğitim ve Bilim, 30(138). Tatar, E., & Tatar, E. (2007). ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİM. Journal of Qafqaz University, (20). Mutlu, M. (2005). ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ. Dağhan, G., & Akkoyunlu, B. (2011). Maggie Mcvay Lynch öğrenme stili envanterinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 117-126. Bozkurt, O., & Aydoğdu, M. (2009). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde Dunn ve Dunn öğrenme stili modeline dayalı öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin öğrencilerin akademik başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisinin karşılaştırılması. İlköğretim Online, 8(3), 1-14. AYDEMİR, H., KOÇOĞLU, E., & KARALI, Y. (2016). Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarinin öğrenme stillerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Education Journal, 24(4). Vural, L. (2013). Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Ölçeğinin Yapı Geçerliği Çalişmaları/Construct Validation Of Grasha-Riechmann Learning Style Scale. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 481-496. Uyangör, S. M., Dikkartın, F. T., & DİKKARTIN, F. T. (2009). 4MAT öğretim modelinin öğrencilerin erişileri ve öğrenme stillerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 178-194. Zereyak, E. (2005). GRASHA-RIECHMANN ÖĞRENCİ ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI. Journal of Educational Sciences & Practices, 4(8). Peker, M., Mirasyedioğlu, Ş., & YALIN, H. İ. (2003). ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI MATEMATİK ÖĞRETİMİ. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4). CESUR, M. O., & Seval, F. E. R. (2009). ÖĞRENME STİLLERİ ANKETİNİN GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI NEDİR?. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2), 289-315. Gencel, İ. E. (2008). Sosyal bilgiler dersinde Kolb'un deneyimsel öğrenme kuramına dayalı eğitimin tutum, akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. İlköğretim Online, 7(2), 401-420. Ozerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning environments designed according to learning styles and its effects on mathematics achievement. Eurasian Journal of Educational Research, (61). Çardak, Ç. S., & Selvi, K. (2016). The construct validity of Felder-Soloman index of learning styles (ils) for the prospective teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 675-693. Polat, M., & Güven, M. (2017). Edmonds öğrenme stilleri belirleme ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Elementary Education Online, 16(2).

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Öğrenme stilleri tanımları, kökeni, başlıca öğrenme stili yaklaşımları, öğrenme stilleri ölçekleri, öğrenme stillerine dayalı sosyal bilgiler dersi örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 10 1
5 Derse Katılım 1 5 1
6 Uygulama/Pratik 1 5 1
10 Tartışma 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 5 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
24 Seminer 1 5 1
27 Makale Yazma 1 5 1
29 Bireysel Çalışma 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
34 Okuma 1 5 1
49 Performans 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 5 1
2 Final Sınavı 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
44 Makale Yazma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 5 25
10 Tartışma 5 5 25
11 Soru-Yanıt 5 5 25
19 Beyin Fırtınası 5 5 25
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmede bireysel farklılıklar ve Gestalt Psikolojisi Kuramı
2 Öğrenme stilleri konusundaki kaynakların tanıtımı, genel kavramlar, tanımlar
3 Öğrenme stilleri kavramının tarihsel gelişimi, ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar
4 Başlıca Öğrenme Stilleri Modelleri ve Sınıflandırılması
5 Başlıca Öğrenme Stilleri Modelleri : Dunn& Dunn, NASSP-Keefe Hill, Letteri, Ramirez, Reinert, Schmeck, Hunt öğrenme stilleri modelleri
6 Başlıca Öğrenme Stilleri Modelleri : Jung’un psikolojik tipler kuramı
7 ara sınav
8 Başlıca öğrenme stili modelleri: Myers-Briggs öğrenme stili modeli, Gregorc'un öğrenme stili modeli, Honey ve Mumford’ın öğrenme stili modeli
9 Başlıca Öğrenme Stilleri Modelleri: Kolb Öğrenme Stilleri ve Deneyimsel Öğrenme Kuramı
10 Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme stillerine uygun ders tasarımı öğrenci uygulamaları
11 Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme stillerine uygun ders tasarımı öğrenci uygulamaları
12 Sosyal Bilgiler derslerinde öğrenme stillerine göre ders tasarımı konusunda öğrenci uygulamaları.
13 Sosyal Bilgiler derslerinde Kolb'ün Deneyimsel Öğrenme Döngüsüne göre ders tasarımı
14 Sosyal Bilgiler derslerinde Kolb'ün Deneyimsel Öğrenme Döngüsüne göre ders tasarımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312935 öğrenmede bireysel farklılıkların farkına varma
2 1312936 Öğrenme stilleri konusunda önceki çalışmaları bilmek.
3 1312937 Öğrenme stillerini ölçmek için kullanılan ölçekleri kullanarak öğrenme stillerini tespit etmek.
4 1312938 Öğrenme stillerine göre sosyal bilgiler ders planı hazırlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama