Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB602 Roman Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Roman türünün tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak Tür olarak romanın özelliklerini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şeyma KURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Fethi Naci, Yüz Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü Parla, Jale, Don Kişottan Bugüne Roman Roman Özel Sayısı II, Türk Dili, nr. 159, Ankara: 1964. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler Türk Romanı Özel Sayısı, Hece, nr. 65-67, Mayıs-Temmuz 2002 Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş AYYILDIZ, Mustafa (2011), Yakın Dönem Türk Romanı ve Roman İncelemeleri, ISSI, Ahmet Cüneyt (2011), Edebiyatı Dipte(n) Kuşatmak, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, İstanbul: Roza Yayınevi. YALÇIN ÇELİK, Sıdıka Dilek (2005), Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Ankara: Akçağ Yayınları. NARLI, Mehmet (2007), Roman Ne Anlatır: Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Ankara: Akçağ Yayınları. YILMAZ, Durali (1997), Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Ankara: Akçağ Yayınları. Seymour Chatman, Öykü ve Söylem. Mikhail Bakhtin, Karnavaldan Romana. Mehmet Tekin, Roman Sanatı. Georg Lukacs, Roman Kuramı. Mehmet Rifat, Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme, YKY., M. Fatih Andı, Roman ve Hayat, Akademik Kitaplar, Sevim Kantarcıoğlu, Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Akçağ Yay., .Hakan Sazyek, Roman Terimleri Sözlüğü, Hece Yay., Ünal Aytür, Henry James ve Roman Sanatı, YKY NurdanGürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Metis Yay.,Y ıldız Ecevit, Kurmaca Bir Dünyadan, İletişim Yay.,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tür olarak roman Romanın doğuşu ve gelişimi Romanın özellikleri Roman inceleme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 3 3 9
11 Soru-Yanıt 3 2 6
22 Proje Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 12 13 156

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanıtım, kaynakça
2 Roman Kavramı ve tür olarak roman, romanın doğuşu
3 Romanın Unsurları
4 Romanın Unsurları
5 Romanın Unsurları
6 Romanın Unsurları
7 Romanın tarihi gelişimi (örneklerle)
8 Romanın tarihi gelişimi (örneklerle)
9 Romanın tarihi gelişimi (örneklerle)
10 Ara Sınav
11 Roman İnceleme Yöntemleri
12 Roman İnceleme Yöntemleri
13 Örnek roman incelemeleri
14 Örnek roman incelemeleri
15 Genel değerlendirme
16 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272162 Roman türünün doğuşu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1272163 Roman türünün tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1272164 Roman inceleme metotları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1274005 Roman türü ile ilgili kaynakça oluşturur.
5 1274015 Örnek roman incelemesi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek