Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB610 Klasik Türk Edebiyatında Öykülerin Yapısı ve Öğretimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin klasik Türk edebiyatındaki anlatma esaslı metinler hakkında bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerin eski Türk edebiyatındaki anlatma esaslı metinlerin öğretimiyle ilgili bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., İstanbul 1971. Çelebioğlu, Âmil, Türk Edebiyatında Mesnevi, Kitabevi Yay., İstanbul 1999. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. Kartal, Ahmet, “Türkçe Mesnevilerin Tertip Özellikleri”, Şiraz’dan İstanbul’a, Kriter Yay., İstanbul 2008, s.529-576. Koç Keskin, Neslihan, “Eski Türk Edebiyatında Edebî Türler”, Eski Türk Edebiyatına Giriş (Ed. Ahmet Mermer), Akçağ Yay., Ankara 2007, s.249-450. Şentürk, A.Atillâ ve Kartal, Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul 2004. Ünver, İsmail, “Mesnevi”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı-II (Divan Şiiri), TDK Yay., Ankara 1986, s.430-563.

Dersin İçeriği

Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı metinler. Anlatma esaslı metinlerin biçimsel ve içerik özellikleri. Anlatma esaslı metinlerin öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 10 14 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, içeriği ve temel kaynakları.
2 Dersle ilgili temel kaynakların incelenip değerlendirilmesi.
3 Dersle ilgili temel kaynakların incelenip değerlendirilmesi.
4 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı metinler (genel değerlendirme ve sınıflandırma).
5 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı metinler (genel değerlendirme ve sınıflandırma).
6 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı metinler olarak mesneviler.
7 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı metinler olarak mesneviler.
8 Anlatma esaslı bir metin olarak Leylâ vü Mecnûn.
9 Ara sınav.
10 Anlatma esaslı metin olarak Hüsn ü Aşk.
11 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı mensur metinler.
12 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı mensur metinler.
13 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı mensur metinler.
14 Klasik Türk edebiyatında anlatma esaslı mensur metinler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341920 Öğrenciler, klasik Türk edebiyatındaki anlatma esaslı metinleri tespit edebilir ve sınıflandırabilir.
2 1341921 Öğrenciler, anlatma esaslı metinlerin biçim ve içerik özelliklerini öğrenirler.
3 1341922 Öğrenciler, anlatma esaslı metinlerin öğretimiyle ilgili bilgi, birikim ve deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek