Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB620 Yunus Emre ve Eğitim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Yunus Emre ve eğitimle ilgili bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mehmet Aydın, Prof.Dr.Yavuz Bayram...

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TATÇI Mustafa, Yunus Emre Divanı, Risâletü'n-nushiyye, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1991. ADIGÜZEL C. ve ERGÜNAY O., “Türkiye’de Değerler Üzerine Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Perspektifinden İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2012 C:11 S:41, s.18-33. AKBALIK H. (2015). Değerler Eğitimi Bağlamında Hacı Bektâş-ı Veli'nin Eserlerinde Yer Alan Eğitsel Unsurlar (Yüksek lisans tezi). BAŞOL N. (2016). Osmanlı Dönemi Kadın Divan Şairlerinden Mihri Hatun Divanı’nın Söz Varlığı Unsurları ve Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). BAYRAM Yavuz, “Bildungsdroman Örneği Olarak Hüsn ü Aşk”, İlmi Araştırmalar, S:23(Bahar 2007), İstanbul 2007, s.7-28. BAYRAM Yavuz, Divan Şiiriyle Değerler Eğitimi (Ebedname. Edebname, Aşkname), İlkadım Belediyesi Yay., Samsun 2015. CEYHAN Adem, “Eğitim Bakımından Gülistan”, Turkısh Studies. C.1, S.6(2007), Ankara, s. 228-247. ÇAKIN M. B. (2014). Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ında Eğitim Değerleri Ve Türkçe (Yüksek lisans tezi). ÇEÇEN H. (2017). “Tariku’l-Edeb’de Değer Eğitimi”. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, C. 6, S. 11, s. 23-33. DEMİRTAŞ T. (2012). Değerler Eğitiminde Edebi Ürünlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları (Yüksek lisans tezi). DEVECİ H., BELET D. ve TÜRE H. (2013). “Dede Korkut Hikâyelerinde Yer Alan Değerler”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz, C. 12, S. 46, s. 294-321. GÜDEN Z. (2013). Hz. Ali Cenknâmelerinin Estetik Değerler Bakımından İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). GÜVEN A. Z. (2014). “Gülistan ve Bostan Adlı Eserlerin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi”. Turkish Studies, C. 9, S. 6, s. 505-517. KARATAY H. (2011). “Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı”. Turkish Studies, C. 6, S. 1, s. 1439-1454. KİREMİTÇİ Ferdi, “Klasik Türk Edebiyatında Öğretici Eserler: Tanım, Tasnif, Örnek Metin”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.54(2015), Erzurum, s.313-352. OKUTAN S. (2015). Kabusname’nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). TOPCU F. (2016). Saltuknâme’nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). ÜNLÜER P. (2013). Masalların Dînî Ve Ahlakî Değerler Açısından İncelenmesi (Billurköşk Masalları Örneği) (Yüksek lisans tezi). YAZICI ERSOY H. (2018). “Değerler Eğitimi Açısından Türk Dili ve Edebiyatı Programında Dîvânu Lugâti’t Türk”. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, C. 4, S. 7, s. 11 – 31. ZENGİN G. (2017). Nizâmü’l-Mülk’ün Siyasetnâmesi’nde Değerler Eğitimi (Yüksek lisans tezi).

Dersin İçeriği

Yunus Emre'nin şiirlerinin eğitsel bakımdan değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve çözümlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
27 Makale Yazma 1 40 40
28 Makale Kritik Etme 10 14 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kapsamı ve temel kaynakları.
2 Dersle ilgili kaynakların tespiti ve değerlendirilmeleri.
3 Bir değer olarak Yunus Emre.
4 Yunus Emre'nin şiirlerinde dînî ve tasavvufî değerler.
5 Yunus Emre'nin şiirlerinde dînî ve tasavvufî değerler.
6 Yunus Emre'nin şiirlerinde dînî ve tasavvufî değerler.
7 Yunus Emre'nin şiirlerinde sosyal hayata ilişkin değerler.
8 Yunus Emre'nin şiirlerinde sosyal hayata ilişkin değerler.
9 Ara sınav.
10 Yunus Emre'nin şiirlerinde bir değer olarak aşk.
11 Yunus Emre'nin şiirlerinde bir değer olarak aşk.
12 Yunus Emre'nin şiirlerinde bir değer olarak aşk.
13 Yunus Emre'nin şiirlerinde bir değer olarak aşk.
14 Genel değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341923 Öğrenciler, Yunus Emre ve eğitimle ilgili bilgi, birikim ve deneyim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70111 Türkçe Eğitimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
2 70112 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
3 70113 Türkçe Eğitimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 70114 Türkçe Eğitimi alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
5 70109 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. Türkçe Eğitimiyle ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
6 70110 ürkçe Eğitimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
7 70115 Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
8 70116 Türkçe Eğitimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
9 70117 Türkçe Eğitimi alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
10 70118 Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
11 70125 Yeni Program Çıktısı
12 70119 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. Çıktısı
13 70120 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
14 70121 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
15 70124 Yeni Program Çıktısı
16 70123 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
17 70122 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek