Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Araştırma teknikleri, bu tekniklerle yapılan araştırmalar hakkında bilgi vermek ve elde edilen verilerin yayın etiğine gore hazırlanmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sevgi Koyuncu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ. (2017). Akademik etik. Ankara: PegemA Yayıncılık. Bedir Erişti, S.D. vd.'leri. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:2750, Ed.: Kurt, A.A. Eskişehir. Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164-170 Büyüköztürk, Ş. vd.’leri (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi. Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem Akademi Ceritlioğlu S. F. (2009). Fikir ve sanat eserleri hukukunda intihal ve esinlenme. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Day, R.A. (1996). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? (Çev. G. A. Altay). Ankara: TÜBİTAK. İnci, O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. Yılmaz, O. (Ed.) Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009 Sempozyum Kitabı. Ankara: Tübitak Ulakbim Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık YÖK. (2017).

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma; olay, olgu; objektif ve sübjektif bilgi; bilimsel bilginin özellikleri gibi bilimsellik kavramı ilgili başlıklar; bilimsel araştırmanın aşamaları; yayın etiği; araştırma sürecinde etik, ilkeler ve uygulamalar; bilimsel yayın türleri; bilimsel yanıltma ve türleri; yayın sürecinde etik konuları ve uygulamalarına yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
10 Tartışma 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma yöntem bilimi
2 Araştırma konusunu belirleme
3 Araştırma problemini tanımlama
4 Kaynak taranması
5 Hipotezin yazılması
6 Araştırma yöntem ve modelini belirleme
7 Verilerin toplanması ve analizi
8 Kaynak gösterme, bilimsel araştırma yazım kural ve teknikleri
9 Yorumlama ve rapor yazımı
10 Ara sınav
11 Bilimsel yayın etiği ilkeleri
12 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
13 TÜBİTAK araştırma ve yayın kurulu yönetmeliği YÖK bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527113 1. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulgularını sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilmek
2 1527114 2. İlerleme raporlarını yayınlanmış tez, makalelere dayandırarak yazmak
3 1527115 3. Araştırma metotlarını ve makale yazma tekniklerini bilimsel bir rapor yazmakta uygulayabilmek
4 1527116 4. Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilmek ve etik kurallarına uygun biçimde yapabilmek
5 1527117 5. Bilim ve teknolojiye ilişkin belirli durumların etik yönlerini anlamak ve analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75825 • Türk eğitim sisteminde sanat eğitiminin tarihsel gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
2 75823 • Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75827 • Bilimsel araştırma, yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
4 75821 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir bilim/sanat uzmanı olur.
5 75829 • Alanı ile diğer disiplinler arasındaki ilgiyi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri bilgi ve deneyimiyle kurabilirler.
6 75828 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, hem teori hem de uygulama planında sanatsal ve bilimsel bilgi, beceri ve tutuma ilişkin donanımlarını arttırarak bu kazanımlarını bilim uzmanlığı düzeyine taşıyabilirler.
7 75824 • Sanat eserleri ve görsel kültür üretimlerini bireysel, toplumsal, kültürel, ideolojik ve pedagojik perspektiflerden değerlendirebilme; Bir sanat eserini etik, estetik, bilimsel ve pragmatik açıdan çözümleyebilme; sanatsal, estetiksel, sanat tarihsel ve eleştirel mekanizmaları sanat eğitimsel süreçler içinde konumlandırabilme ve kullanabilme yetilerine sahip olur.
8 75826 • İletişim ve bilişim teknolojilerini tanır, alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 75830 • Türkçeyi kurallarına uygun, düzgün ve etkili kullanabilme, öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
10 75822 • Sanatı bir iletişim ve etkileşim biçimi olarak kullanmada ve değerlendirmede bilim, sanat, kültür ve toplumsal içerikleri kullanır.
11 75831 • Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ve alanı ile ilgili diğer disipliner araştırma ve uygulamalarında bir motivasyon ve yönelim biçimi olarak kullanabilirler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek