Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Lisansüstü eğitime karar vererek akademik hayata adım atan öğrencilere bilimsel araştırmanın ne olduğu, neden ve nasıl yapılabileceği hakkında bilgi vermek ve beceri geliştirmek, bilimsel araştırmanın aşamalarını öğrencilerin gerçekleştirebilecek birikime sahip olmasını sağlamak, bilimsel araştırma ve yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak ve bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışma yapma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ. DR. YAKUP ALPER VARIŞ, PROF. SEVGİ KOYUNCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YÖK Tez tarama sayfasından alana ilişkin yüksek lisans ve doktora tezlerinin ve bağlı bulunan enstitüdeki lisansüstü çalışmaların incelenmesi, dersteki başarımı artırmak açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, İ. (2017). Akademik etik. Ankara: PegemA Yayıncılık. Bedir Erişti, S.D. vd.'leri. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:2750, Ed.: Kurt, A.A. Eskişehir. Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik etik. Hacettepe Tıp Dergisi, 37, 164-170 Büyüköztürk, Ş. vd.’leri (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi. Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara: Pegem Akademi Ceritlioğlu S. F. (2009). Fikir ve sanat eserleri hukukunda intihal ve esinlenme. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Day, R.A. (1996). Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? (Çev. G. A. Altay). Ankara: TÜBİTAK. İnci, O. (2009). Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. Yılmaz, O. (Ed.) Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009 Sempozyum Kitabı. Ankara: Tübitak Ulakbim Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık YÖK. (2017). Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. http://www.yok.gov.tr/ web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187. Erişim Tarihi: 28.03.2017. YÖK Tez Veri Tabanında yer alan yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Bildiri ve Makaleler http://http.uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay08/emin_kansu.ppt Ders notu ve slaytlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma; olay, olgu; objektif ve sübjektif bilgi; bilimsel bilginin özellikleri gibi bilimsellik kavramı ilgili başlıklar; bilimsel araştırmanın aşamaları; yayın etiği; araştırma sürecinde etik, ilkeler ve uygulamalar; bilimsel yayın türleri; bilimsel yanıltma ve türleri; yayın sürecinde etik konuları ve uygulamalarına yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 36 36
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 20 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları Araştırma Etiği.pptx
2 Bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri https://slideplayer.biz.tr/slide/3274836/
3 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşler https://slideplayer.biz.tr/slide/3274836/
4 Araştırma konusu seçme https://slideplayer.biz.tr/slide/3274836/
5 Problemi tanımlama, problemi ifade etme https://slideplayer.biz.tr/slide/3274836/
https://slideplayer.biz.tr/slide/11659579/
6 Değişken, değişken türleri https://slideplayer.biz.tr/slide/11659579/
7 Hipotez ve hipotez test etme https://books.google.com.tr/books?id=7eKA1SMlOzAC&printsec=frontcover&dq=scientific+method+ethic+in+social+research&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjD48O396voAhVh2aYKHe-CBWwQ6AEINjAB#v=onepage&q&f=false
8 Ara Sınav
9 Örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları https://books.google.com.tr/books?id=7eKA1SMlOzAC&printsec=frontcover&dq=scientific+method+ethic+in+social+research&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjD48O396voAhVh2aYKHe-CBWwQ6AEINjAB#v=onepage&q&f=false
10 Verilerin kaydedilmesi ve analizi https://books.google.com.tr/books?id=UNfHVWLEstoC&printsec=frontcover&dq=scientific+method+ethic+in+social+research&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjD48O396voAhVh2aYKHe-CBWwQ6AEIKzAA#v=onepage&q&f=false
http://postgradenvironments.com/2017/09/05/scientific-method-ethical-considerations/
https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/61681G%C3%B6rsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri%20pdf.pdf
11 Verilerin yorumlanması https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/61681G%C3%B6rsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Y%C3%B6ntemleri%20pdf.pdf
12 Etik, Araştırmalarda Etik Konular https://books.google.com.tr/books?id=CwOEDwAAQBAJ&pg=PT368&dq=scientific+method+ethic+in+social+research&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiNyKqj-avoAhUy6KYKHSXCDPwQ6AEIUjAE#v=onepage&q=scientific%20method%20ethic%20in%20social%20research&f=false
13 Rapor Yazım Sürecinde Etik Konular, Yayın Etiği ve İlkeleri https://books.google.com.tr/books?id=CwOEDwAAQBAJ&pg=PT368&dq=scientific+method+ethic+in+social+research&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiNyKqj-avoAhUy6KYKHSXCDPwQ6AEIUjAE#v=onepage&q=scientific%20method%20ethic%20in%20social%20research&f=false
14 Yıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457969 Bilimsel araştırmanın amaçlarını söyleyebilme
2 1457970 Bilimsel araştırmanın aşamalarını ifade edebilme
3 1457971 Bilimsel bir bilimsel çalışmayı değerlendirebilme
4 1457972 Araştırma yöntemlerine örnek verebilme
5 1457973 Bilimin tanımını yapabilme ve özelliklerini söyleyebilme
6 1457974 Bilimsel bir çalışmayı yürütebilme
7 1457975 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları bilir.
8 1457976 Araştırmaları etik açıdan değerlendirebilir.
9 1457977 Araştırmanın yayın haline dönüştürülmesi sürecinde yayın etiğinin gerekliliklerini yerine getirebilir.
10 1457978 Araştırma ve yayın etiği konusunda araştırmacının temel sorumluluklarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75856 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 75857 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 75858 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 75859 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 75852 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 75854 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 75853 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 75855 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 75846 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir.
10 75851 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 75850 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 75849 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 75848 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 75847 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
2 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
3 4 5 2 3 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
4 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
5 4 5 1 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
6 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
7 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
8 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
9 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
10 4 5 2 4 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek