Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eğitim bilimlerinin bir alt disiplini olan “Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi” alanının temel kavramlarını ve kuramsal / pratik bilgilerini değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özdemir, M. (2014). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık Sabuncuoğlu, Z. (1991). Personel Yönetimi. İstanbul: Teknografik Matbaacılık. Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Gazi Yayınevi. Tortop, N. (1999). Personel Yönetimi. Ankara: Yargı Yayınları. Ergin, C. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi: Psikolojik Bir Yaklaşım. Ankara: Elma Yayıncılık. Noe, R. A. (1999).İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi. Çev: Canan Çetin. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Karakaş, A. (2014). İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alıştırma Eğitimi Programlarının Önemi. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (7) 1-14). Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 203-233. Akın, Ö. ve Erdostçolak, H. E. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2 (2), 85-114. Mercin, U. L. (2005). İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Eğitim Kurumları Açısından Gerekliliği Ve Geliştirme Etkinliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 128-144.

Dersin İçeriği

Eğitimde insan kaynakları yönetimi, iş analizi ve iş tasarımı, eğitimde insan kaynakları planlaması, eğitimde insan kaynağı bulma ve seçme, oryantasyon eğitimi, insan kaynakları eğitimi, kariyer yönetimi, performans değerlendirme, ücret yönetimi, iş değerlemesi, ödül ve disiplin, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ilişkileri, güdüleme ve psikolojik sözleşme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
11 Soru-Yanıt 1 60 60
34 Okuma 1 40 40
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi Personel Yönetimi -1.pptx
2 İş Analizi ve İş Tasarımı Personel Yönetimi -2.pptx
3 Eğitimde İnsan Kaynakları Planlaması Personel Yönetimi-3.pptx
4 Eğitimde İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme Personel Yönetimi-4.pptx
5 Oryantasyon Eğitimi Personel Yönetimi-5.pptx
6 İnsan Kaynakları Eğitimi Personel Yönetimi-6.pptx
7 Kariyer Yönetimi Personel Yönetimi-7.pptx
8 Performans Değerlendirme Personel Yönetimi-8.pptx
9 Ücret Yönetimi Personel Yönetimi-9.pptx
10 İş Değerlemesi Personel Yönetimi-10.pptx
11 Ödül ve Disiplin Personel Yönetimi-11.pptx
12 İş Sağlığı ve Güvenliği Personel Yönetimi-12.pptx
13 Çalışma İlişkileri Personel Yönetimi-13.pptx
14 Güdüleme ve Psikolojik Sözleşme Personel Yönetimi-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544289 Eğitimde insan kaynakları yönetimi, iş analizi ve iş tasarımı ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 1544290 Eğitimde insan kaynakları planlaması, insan kaynağı bulma ve seçmenin nasıl yapılması gerektiğini bilir.
3 1544291 Oryantasyon eğitimi, insan kaynakları eğitimi, kariyer yönetimi, iş değerleme ve ücret yönetiminin kurumlar için gerekliliğini değerlendirir
4 1544292 Eğitim örgütlerinde, ödül ve disiplin, çalışma ilişkileri ile güdüleme ve performans değerlendirmeye yönelik çözümlemeler yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78088 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78089 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78090 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78091 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78092 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78093 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78094 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78095 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78096 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78097 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78098 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78099 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78100 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78101 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78325 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78326 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78327 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78328 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
19 78329 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 3 5 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4
3 5 4 4 4 2 4 3 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4
4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek