Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EYP603 Örgüt Geliştirme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Eğitim kurumlarında değişim ve örgüt geliştirme stratejilerini ve uygulamalarını kavrayabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevat ELMA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Balcı, A. (2002). Örgütsel gelişme: Kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Yayınevi. Bumin, B. (1979), Örgüt Geliştirme. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları. Dinçer, Ö. (1997). Örgüt geliştirme: Teori, uygulama ve teknikler. İstanbul: İz Yayıncılık. Öztürk, A. (1998). Örgüt Geliştirme. Adana: Adana Nobel Kitapevi. Peker, Ö. (1995). Yönetimi geliştirmenin sürekliliği. Ankara: TODAİE Yayını. Senge, P. (1998). Beşinci disiplin ( Çev.A. İldeniz ve A. Doğukan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı, Etkili Okullar. Ankara: Pegem A yayıncılık.

Dersin İçeriği

Örgüt geliştirme kavram ve ilkeleri, değişim stratejileri, müdahaleleri ve uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 28 28
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgüt Geliştirmenin Tarihsel Gelişimi
2 Örgüt Geliştirmeyle İlgili Kavram ve İlkeler
3 Örgütsel Kültür ve Değişim
4 Örgütsel Değişim Modelleri
5 Örgütlerde Planlı Değişimin Aşamaları
6 Örgüt Geliştirme Müdahale Stratejileri
7 Bireye Yönelik Örgüt Geliştirme Müdahale Stratejileri
8 Bireye Yönelik Örgüt Geliştirme Müdahale Stratejileri II
9 Örgütün Bütününe Yönelik Örgüt Geliştirme Müdahale Stratejileri I
10 Örgütün Bütününe Yönelik Örgüt Geliştirme Müdahale Stratejileri II
11 Örgüt Geliştirmede Danışmanın Rolü
12 Takım Geliştirme
13 Örgütlerde Güç ve Politika
14 Örgütsel Güç Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547968 Örgüt geliştirme ile ilgili temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2 1547969 Örgütsel değişim model ve aşamalarını tanımlar
3 1547970 Bireye ve örgüte yönelik örgüt geliştirme müdahalelerini yorumlar
4 1547971 Takım geliştirme aşama ve ilkelerini bilir
5 1547972 Örgütlerde güç ve politikanın analizini yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78088 Yönetim süreçlerini etkili olarak bir okula uygulayabilir.
2 78089 Eğitim yönetimini tarihsel perspektifle değerlendirebilir.
3 78090 Eğitim yönetiminde etik kavramları dikkatle uygulayabilir.
4 78091 Eğitimi ve kurumlarını denetleyebilme becerisini geliştirebilir.
5 78092 Eğitimi ekonomik boyutuyla değerlendirebilir.
6 78093 Eğitimle ilgili çağdaş teorileri eğitim yönetimde kullanabilir.
7 78094 Eğitim sisteminde stratejik planlama becerisini kullanabilir.
8 78095 Kaliteli eğitim hizmeti sunma duyarlılığı geliştirebilir.
9 78096 Eğitimde insan kaynaklarını etkili kullanma yollarını bilir.
10 78097 Hukuk devletinin özelliklerini eğitime uygulayabilir.
11 78098 Grup dinamiği ve örgütleri etkileme yollarını bilir.
12 78099 Liderlik becerilerini etkili olarak geliştirme yollarını bilir.
13 78100 Temel istatistik becerilerini eğitimi yönetiminde kullanabilir.
14 78101 Temel araştırma becerilerini eğitim yönetimine uygulayabilir.
15 78325 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
16 78326 Eğitim yönetimi alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
17 78327 Eğitim yönetimi, denetimi ve ekonomisi alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
18 78328 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. Eğitim örgütlerindeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. Eğitim yönetimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
19 78329 Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek