Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GİTY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Lisansüstü düzeydeki öğrencilerin, sanatsal, bilimsel ve felsefi araştırma ve inceleme metodları arasındaki organik bağı oluşturmalarını sağlamak, araştırma yayın etiği ile ilgili bilgi, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütülmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ceren PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

∞ Edt. Matthev Kieran-Dominic Mciverlopes, Knowing Art, Springer, New York 2006. ∞ Edt. Charles Harrison-Paul Wood, Art in Theory 1900-1990, Blackwell Publishers, Oxford 1992. ∞ William Deasmond, Art, Origins, Otherness, State University of New York Press, Abany 2003. ∞ Seyidoğlu, Halil, 2009, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul. ∞ Develi, Hayati (Editör), 2009, UTEK 2007-1 Bildiriler Türkçenin Sözdizimi, İKÜ Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lisansüstü öğretimde sanatsal – bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması. Sanat ve bilim arasındaki homojenitenin gerekliliklerinin irdelenmesi. Sanatın metodolojik yönelimlerine gereksinim kaynaklarının irdelenmesi. Özne-nesne ilişkisinden sanatsal etkileşimin tüm dinamiklerine dair kavram ve aktörlerin betimlenmesi. Geleneksel sanat ve çağdaş sanat ayırımları, modern ve postmodern karşıtlığı, sanat epistemolojisi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi ve devamında sanat felsefesinin sanatsal araştırma metodolojisinin temelleri olarak irdelenmesi. Model, kuram, paradigma, bildirge, manifesto, tarz, üslup, anlayış ve kavrayış karektarizasyonlarının tüm değişkenliklerin sanat-bilim ilişkisi içende betimlenmesi. Sanatsal-bilimsel araştırma teknikleri kullanılarak yapılacak bir çalışmada nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirlenebileceği, istatistiksel verilerle bulguların nasıl yorumlanabileceği ve sonuca nasıl ulaşılabileceği irdelenir. Etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği ile etik dışı davranışlar incelenir. Araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri değerlendirilir. Bilimsel yazım ve etik kurallara uygun biçimde bir raporun nasıl oluşturulabileceği anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim/Sanat ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları Araştırma, inceleme
2 Bilimsel araştırmanın yapısı ve araştırma türlerinin incelenmesi. Araştırma, inceleme
3 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi. Araştırma, inceleme
4 Araştırma konusunun seçimi. Araştırma, inceleme
5 Araştırmaya yönelik problemi tanımlama ve ifade etme. Araştırma, inceleme
6 Değişken, değişken türleri. Araştırma, inceleme
7 Hipotez ve hipotez test etme. Araştırma, inceleme
8 Örnekleme yöntemleri ve veri toplama araçları. Araştırma, inceleme
9 Literatür taranması. Araştırma, inceleme
10 Verilerin kaydedilmesi ve analiz yöntemleri. Araştırma, inceleme
11 SPSS ile veri analizi. Araştırma, inceleme
12 Nitel ve nicel araştırmalar. Araştırma, inceleme
13 Verilerin yorumlanması. Araştırma, inceleme
14 Bulguların tablolaştırılması ve değerlendirme. Araştırma, inceleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244885 Bilimsel yöntemlere ilişkin farklı görüşleri öğrenebilme.
2 1244886 Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrayabilme.
3 1244887 Bilimsel araştırma yapabilme becerisini geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69410 Görsel iletişim tasarımında problemler belirleyerek özgün, işlevsel ve yaratıcı çözümleme yeterliği kazanırlar.
2 69454 Disiplinler arası bir bakış açısıyla, alana ilişkin birikim ve deneyimlerini problemlerin çözümü için kullanabilirler.
3 69411 Akademik çalışmalarda yeniliklere açık olarak kendini geliştirebilir, sorumluluklarının bilincinde davranış özellikleri sergileyebilir.
4 69455 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanabilir.
5 69412 Tasarım felsefesi bağlamında nitelikli çalışmalar üretebilir.
6 69413 Alanındaki lisansüstü yeterlilikleriyle güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 69414 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 69415 Tasarımlarını etkili bir şekilde sunacak uygulama ve iletişim becerileri kazanırlar.
9 70026 Görsel iletişim tasarımı ile ilgili çalışmalara yorum yapabilir, bilgi sınırlarını geliştirebilir ve yeni sentezlere ulaşabilir.
10 69416 Akademik alanda bilgi ve birikimlerini sistemli ve etkin biçimde kullanabilecek etkileşimli ortamlar oluşturabilirler.