Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS222 Göç Sosyolojisi 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Göç olgusunu ve göçmenlik durumunu, göçü açıklayıcı kuramlar ışığında tanımlamak; farklı göç türlerini incelemek; göçün tarihsel süreç içerisinde, hem uluslararası alandaki hem de Türkiye'deki gelişimine bakmak; günümüzdeki önemli göç dalgalarının sosyal etkilerini ve ülkelerin bunlara yönelik göç politikalarını tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Adıgüzel, Yusuf. (2018). Göç Sosyolojisi (2. basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - Castles, Stephen, Miller, Mark J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. - Abadan-Unat, Nermin. (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. - Tekeli, İlhan. (2011). Göç ve Ötesi (2. basım). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. - Erdoğan, M. Murat, Kaya, Ayhan. (2015). Türkiye'nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'ye Göçler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. - Çağlayan, Savaş. (2013). "Göç Kavramı ve Kuramları." F. Güneş (der.). Kent Sosyolojisi (s.84-115) içinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. - Bağrıaçık, Deniz. (2017). Sorsana, Bizi Sevmiş Mi? İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göç ve göçmenlikle ilgili kavramlar, göç türleri, göç kuramları, uluslararası göç tarihi özeti, 20. yüzyılda Türkiye'den ve Türkiye'ye göçler, küreselleşme ve göç ilişkisi, göçle ilgili güncel sorunlar ve ülke politikaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
41 Proje Sunma 1 20 1
44 Makale Yazma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar: göç ve göçmenlik, göçün gerekçeleri, çeşitleri, ve etkileri Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
2 Göç teorileri ve politikaları arasındaki ilişkiler Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
3 Göç kuramları Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
4 İkinci Dünya Savaşı öncesi uluslararası göç Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
5 İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmiş ülkelere göçler Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
6 Türk dış göçü Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
7 Türkiye'ye Suriyeli göçü Okuma, haber paylaşma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
8 Tekrar Yok Yok Göç Sosyolojisi -.docx
9 Ara Sınav Ara sınav Yok Göç Sosyolojisi -.docx
10 Göç politikaları: benzeşme, bütünleşme, çokkültürlülük Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
11 Türkiye'de yerleşik AB yurttaşları Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
12 Göç alanında çalışan kuruluşlar Okuma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
13 Göçle ilgili film izleme ve tartışma (Örn. Thomas McCarthy, 2007, The Visitor) İzleme, tartışma Yok Göç Sosyolojisi -.docx
14 Tekrar Yok Yok Göç Sosyolojisi -.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235794 Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerinde yarattığı etkileri tespit etmeyi sağlar
2 1235795 Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar
3 1235796 Hızlı ve çarpık kentleşmenin göçle ilişkisini açıklar
4 1235797 Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
5 1235798 Sosyal ve kültürel değişime ile göç arasında ilişki kurar
6 1268142 Göç, göçmenlik ve bunların türlerini öğrenmeyi sağlar.
7 1268143 Uluslararası göç tarihi ile ilgili genel kültür kazandırır.
8 1268144 Türkiye'den dışarıya göç ve yabancıların Türkiye'ye göçü konularının anlaşılmasını sağlar.
9 1268145 Günümüzdeki korumacı ülke politikalarının temelinde yatan farklı göç politikalarını öğrenmeyi sağlar.
10 1268146 Ülkemizi de ilgilendiren küresel bireysel ya da kitlesel göçle ilgili güncel sorunların tartışılmasını amaçlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.